/ / Карта стойност кодиране и декодиране - Java, речник, utf-8, декодиране, кодиране

Картовата стойност кодира и декодира - java, речник, utf-8, декодиране, кодиране

Трябва да кодирам стойността на картата и да я декодирам обратно. По-долу кодът не декодира стойността.

    byte[] bytes = "This,is,test".getBytes("utf-8");
Map<String, Object> map = new HashMap<String,Object>();
map.put("description",bytes);

String s1= map.toString();
String s2[]=s1.substring(1,s1.length()-1).split("=");
String string1 = new String(s2[1].getBytes(), "utf-8");
System.out.println(string1);

Отговори:

0 за отговор № 1

map.toString() ще използва toString() представяне на byte[], който не съдържа никаква информация за съдържанието му: тя се отнася до идентификационния хеш на байтовия масив.

Невъзможно е да се възстанови byte[] съдържание от byte[].toString(), или във вашия случай, от toString() на картата.