/ / Зареждане на файлове от папка - цел-c, ios5

Заредете файлове от папка - цел-c, ios5

I "м зареждане папка с файлове с помощта на този метод:

NSString  *pngPath = [NSHomeDirectory() stringByAppendingPathComponent:@"GBC/Caras/"];
fotosJugadores = [[NSFileManager defaultManager] contentsOfDirectoryAtPath: @"/Users/exular/Developer/GBC/exular/GBC/Caras/" error: &error];

Но проблемът остава да се получи същотофункционалност да го направите, след като приложението ще се стартира в устройството, как мога да задам папка, съдържаща всички налични изображения в устройството? Има ли някакъв метод на пакета, подобен на contentsOfDirectoryAtPath: за да заредите изображения от пакета на проекта, нещо като imageNamed:?

Благодаря

Отговори:

2 за отговор № 1

Има ли някакъв метод на пакета ...

Когато започнете такъв въпрос, отговорът обикновено се намира в NSBundle клас позоваване, В този случай отговорът е "да", има такъв метод. Ще видите, че ако прочетете документацията. Ти трябва винаги проверете документацията, преди да потърсите помощ.