/ / как да се реши? Очакван спецификатор-квалификационен списък преди "NSProgressIndicator" - цел-c, какао, xcode, nsprogressindicator

как да се реши? Очакван спецификатор-квалификационен списък преди "NSProgressIndicator" - цел-c, какао, xcode, nsprogressindicator

Здравей как мога да го решим тук е моя * .h файл: Може ли да включвам нещо? открих, че трябва да го направя #import <AppKit/AppKit.h> но аз дори не намирам AppKit рамка

#import <UIKit/UIKit.h>
#import <CoreData/CoreData.h>
#import <Foundation/Foundation.h>
#import "RootViewController.h"
#import "CrossViewController.h"
#import "NavTestAppDelegate.h"
#import "Obrat1.h"
#import "Event.h"
#import "StvrtyViewController.h"
#import "MBProgressHUD.h"


@interface TretiViewController : UIViewController <NSFetchedResultsControllerDelegate> {
UILabel *testLabel;
UILabel *acBallanceLable;
UILabel *acNumberLable;
UILabel *accCurrencyLabel;
NSString *ibaTestFix;
UITableView *tView;
NSMutableArray *other;
NSFetchedResultsController *fetchedResultsController_;
NSManagedObjectContext *managedObjectContext_;
MBProgressHUD *HUD;
NSProgressIndicator *progressIndicator;  //here it falls

благодаря

Отговори:

4 за отговор № 1

iPhone / UIKit не предлага класа NSProgressIndicator. Това е за програмиране за Mac OS X.

Искаш UIProgressIndicator, IIRC.