/ / Как да отпечатате N брой първици във Visual Basic (формуляри)? - vb.net, формуляри

Как да отпечатате N брой на primes в Visual basic (forms)? - vb.net, формуляри

Имам този визуален основен код, за да получавам потребителвъведете и разпечатайте, че много от тях. Например, ако потребителят влезе 5, изходът трябва да бъде: 1, 3, 5, 7, 11. Но намерих затруднения с него. Тук е моят код:

Dim i, n, input, currentPrime As Integer
Dim Wrap As String = Chr(10) & Chr(13)
input = txtInput.Text
currentPrime = 1
txtAns.Text = "Prime Numbers are : " & Wrap
Do While (currentPrime <= input)
For i = currentPrime To input
For j = 2 To Fix(i / 2) + 1
If i Mod j = 0 Then
n = 1
End If
Next
If n = 1 Then
n = 0
Else
txtAns.Text = txtAns.Text & Wrap & i & " is a prime number " & Wrap
End If
Next
currentPrime += 1
Loop

Отговори:

0 за отговор № 1

Опитайте тази...

    Dim i, n, input As Integer
Dim Wrap As String = Chr(10) & Chr(13)
input = txtInput.Text
Dim found = 0
Dim output = "Prime Numbers are : " & Wrap
While found < input
i = i + 1
For j = 2 To Fix(i / 2) + 1
If i Mod j = 0 Then
n = 1
End If
Next
If n = 1 Then
n = 0
Else
output = output & Wrap & i & " is a prime number " & Wrap
found = found + 1
End If
End While
txtAns.Text = output