/ / текстова подстанция в zsh / oh-my-zsh-zsh, oh-my-zsh

текстова подстанция в zsh / oh-my-zsh-zsh, oh-my-zsh

като има странен проблем, тъй като започва да се използва zsh, който не присъства в bash. Аз използвам както zsh, така и oh-my-zsh, мисля, че съм ограничил проблема до oh-my-zsh

Моята стара парола има! 2 в нея. Когато пиша! 2 текстът ще бъде заменен с cd -> dev

[jellin:~]$ !2
[jellin:~]$ cd dev

не знам какво прави това.Всички идеи? Изглежда като странно заместване.

Отговори:

0 за отговор № 1

Това е просто разрастване на id история. За да докаже това,

$ history | grep "cd dev" | head

Ще видите, че около ID 2 сте го направили cd dev.