/ / alias zsh nie rozpoznaje: command not found - alias, zsh

alias nie rozpoznaje: polecenie nie znalezione - alias, zsh

Hellor wszyscy, chciałem dodać alias w moim pliku .zshrc, ale proszę, spójrz na to, naprawdę nie rozumiem

[23:29:36] charvet:~ $ expressvpn
NAME:
expressvpn - ExpressVPN command line interface

USAGE:
expressvpn command [arguments...]

VERSION:
1.1.0 (e822d60)

COMMANDS:
activate   Activate account
connect   Connect to VPN
disconnect  Disconnect from VPN
status    Display service information
list, ls   List VPN locations
autoconnect Enable / disable auto-connect
protocol   Display / change preferred protocol
refresh   Refresh VPN clusters
reset    Reset VPN account
diagnostics Display connection diagnostics
preferences List user preferences
help, h   Shows a list of commands or help for one command

GLOBAL OPTIONS:
--help, -h    show help
--version, -v  print the version

Potem napisałem w moim pliku .zshrc

 alias expressvpn=vpn

Następnie w zsh:

 [23:29:46] charvet:~ $ source .zshrc
ls="ls --color=tty"
[23:29:52] charvet:~ $ vpn
zsh: command not found: vpn
[23:29:55] charvet:~ $

Jestem kompletnie zagubiony, nie rozumiem, ludzie mówią o białej przestrzeni wokół "=", ale ja nie mam żadnych.

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Próbować alias vpn=expressvpn?

Próbować help alias o pomoc w składni aliasów.