/ / Async load Obraz na liście kontaktów - android, listview, android-listview, android-asynctask, android-contacts

Async load Obraz na liście kontaktów - android, listview, android-listview, android-asynctask, android-kontakty

Cześć, nie mogę znaleźć sposobu na załadowanie obrazu kontaktu w trybie asynchronicznym, mój kod wydaje się być w porządku w telefonach z końcówkami, ale telefony z mniejszą ilością pamięci i procesorem są wolne to jest mój kod w mojej działalności, używam onScrollchanged dla uniknięcia pobierania zdjęcia kontaktowego podczas przewijania

mAdapter = new DialerContactsAdapter(contactos,getActivity());
listaContactos.setAdapter(mAdapter);
listaContactos.setFastScrollEnabled(true);
listaContactos.setOnScrollListener(new OnScrollListener() {
@Override
public void onScrollStateChanged(AbsListView view, int scrollState) {
switch (scrollState) {
case OnScrollListener.SCROLL_STATE_IDLE:
mAdapter.mBusy = false;
mAdapter.notifyDataSetChanged();
break;
case OnScrollListener.SCROLL_STATE_TOUCH_SCROLL:
mAdapter.mBusy = false;
mAdapter.notifyDataSetChanged();
break;
case OnScrollListener.SCROLL_STATE_FLING:
mAdapter.mBusy = true;
break;
}
}

@Override
public void onScroll(AbsListView view, int firstVisibleItem,
int visibleItemCount, int totalItemCount) {
// TODO Auto-generated method stub

}
});

to jest mój niestandardowy adapter, "ładuję obraz z bazy danych zawsze i robię zmiany rozmiaru, zapisuję w klasie LruCache

@Override
public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
ViewHolder holder =null;
View v = convertView;
if (v == null) {
LayoutInflater vi = (LayoutInflater)context.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
v = vi.inflate(R.layout.dialer_contact_list, null);
holder = new ViewHolder();
holder.Picture =  (ImageView) v.findViewById(R.id.imgContactDialer);
holder.Desc =(TextView) v.findViewById(R.id.txtContactNameDialer);
holder.phone =(TextView)v.findViewById(R.id.txtContactNumberDialer);
v.setTag(holder);
}else
{
holder = (ViewHolder)v.getTag();
}
final ViewHolder holder2 = holder;
final ContactInfo ci = (ContactInfo) getItem(position);
holder2.Picture.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
Intent contact = new Intent(context, ShowSingleContactFragment.class);
contact.putExtra("id", ci.get_id());
contact.putExtra("name", ci.getDisplayName());
context.startActivity(contact);
}
});
//genera PlaceHolder
Bitmap cacheImg =  cache.getBitmapFromMemCache(ci.get_id());
if(cacheImg==null)
{
if(!mBusy)
{
new Thread(new Runnable() {
public void run() {

final Bitmap photo= Contacts.loadContactPhoto(ci.get_id(),context.getBaseContext(),context.getResources().getInteger(R.integer.contact_picture_size));
cache.addBitmapToMemoryCache(ci.get_id(), photo);
holder2.Picture.post(new Runnable() {
public void run() {
holder2.Picture.setImageBitmap(photo);
}
});
}
}).start();
}else
{
holder.Picture.setImageResource(R.drawable.ic_contact_picture);
}
}else
{
holder2.Picture.setImageBitmap(cacheImg);
}
}

To jest moja klasa BitmapCache

public class BitmapCache {
public  LruCache<String, Bitmap> mMemoryCache;
public BitmapCache(Context mContext)
{
final int memClass = ((ActivityManager) mContext.getSystemService(
Context.ACTIVITY_SERVICE)).getMemoryClass();

// Use 1/8th of the available memory for this memory cache.
final int cacheSize = 1024 * 1024 * memClass / 8;
mMemoryCache = new LruCache <String, Bitmap>(cacheSize) {
@Override
protected int sizeOf(String key, Bitmap bitmap) {
// The cache size will be measured in bytes rather than number of items.
return getByteCount(bitmap);
}
};
}
@SuppressLint("NewApi")
private int getByteCount(Bitmap bitmap)
{
if(Utils.isHoneyComb())
{
return bitmap.getByteCount();

}else
{
return bitmap.getRowBytes() * bitmap.getHeight();
}
}
public void addBitmapToMemoryCache(String key, Bitmap bitmap) {
if (getBitmapFromMemCache(key) == null) {
mMemoryCache.put(key, bitmap);
}
}

public Bitmap getBitmapFromMemCache(String key) {
return mMemoryCache.get(key);
}

}

nie mogę znaleźć listę kontaktów na Androida, czy ktoś może mi pomóc proszę? wielkie dzięki.

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Jak powiedział @Janmejoy, leniwy ładowacz jest lepszym wyborem, przynajmniej tak myślę. Ponieważ miałem to samo kwestia kilka tygodni temu. Użyłem programu Lazy loader i ViewHolder. Na początek nie miałem żadnych problemów z ładowaniem małych obrazów, jednak okazało się, że większe obrazy nie są prawidłowo skalowane i źle wyświetlane, a następnie wprowadziłem pewne zmiany w programie Lazy loader, aby mógł on poprawnie skalować obrazy. kod skalowania jest oparty na to

W klasie ImageLoader zdefiniowałem zmienną DisplayMetrics disMetrics; i wewnątrz konstruktora zrobiłem to: disMetrics = new DisplayMetrics();

Kolejnym krokiem było wprowadzenie pewnych zmian decodeFile(File file) metoda:

//decodes image and scales it to reduce memory consumption
private Bitmap decodeFile(File f){
try {
//decode image size
BitmapFactory.Options o = new BitmapFactory.Options();
o.inJustDecodeBounds = true;
FileInputStream stream1=new FileInputStream(f);
BitmapFactory.decodeStream(stream1,null,o);
stream1.close();

// my custom scaling
int tw = disMetrics.widthPixels;
int th = disMetrics.heightPixels;
int targetWidth = tw <= 0 ? Integer.MAX_VALUE : tw;
int targetHeight = th <= 0 ? Integer.MAX_VALUE : th;

int scale = 0;
while ((o.outWidth >> scale) > targetWidth || (o.outHeight >> scale) > targetHeight) {
scale++;
}
// native scaling
//Find the correct scale value. It should be the power of 2.
//final int REQUIRED_SIZE=70;
//int width_tmp=o.outWidth, height_tmp=o.outHeight;
//int scale=1;
//while(true){
//  if(width_tmp/2<REQUIRED_SIZE || height_tmp/2<REQUIRED_SIZE)
//      break;
//  width_tmp/=2;
//  height_tmp/=2;
//  scale*=2;
//}

//decode with inSampleSize
BitmapFactory.Options o2 = new BitmapFactory.Options();
o2.inSampleSize=scale;
o2.inSampleSize = 1 << scale;
FileInputStream stream2=new FileInputStream(f);
Bitmap bitmap=BitmapFactory.decodeStream(stream2, null, o2);
stream2.close();
return bitmap;
} catch (FileNotFoundException e) {
}
catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
return null;
}

W końcu uzyskałem pożądany rezultat. Mam nadzieję, że ci to pomoże.

Twoje zdrowie.