/ / Jak przekierować do poprzedniej akcji w ASP.NET MVC? - asp.net-mvc, routing, przekierowanie

Jak przekierować do poprzedniej akcji w ASP.NET MVC? - asp.net-mvc, routing, przekierowanie

Załóżmy, że mam kilka stron

  • some.web/articles/details/5
  • some.web/users/info/bob
  • some.web/foo/bar/7

który może wywoływać zwykły kontroler narzędziowy, taki jak

locale/change/es lub authorization/login

Jak uzyskać te metody (change, login), aby przekierować do poprzednich działań (details, info, bar) przekazując im poprzednie parametry (5, bob, 7)?

W skrócie: Jak przekierować na stronę, którą właśnie odwiedziłem po wykonaniu czynności w innym kontrolerze?

Odpowiedzi:

129 dla odpowiedzi № 1

próbować:

public ActionResult MyNextAction()
{
return Redirect(Request.UrlReferrer.ToString());
}

alternatywnie, dotykając tego, co powiedział darin, spróbuj tego:

public ActionResult MyFirstAction()
{
return RedirectToAction("MyNextAction",
new { r = Request.Url.ToString() });
}

następnie:

public ActionResult MyNextAction()
{
return Redirect(Request.QueryString["r"]);
}

36 dla odpowiedzi nr 2

Jeśli chcesz przekierować z przycisku w widoku, możesz użyć:

@Html.ActionLink("Back to previous page", null, null, null, new { href = Request.UrlReferrer})

26 dla odpowiedzi nr 3

Jeśli nie interesuje Cię testowanie jednostek, możesz po prostu napisać:

return Redirect(ControllerContext.HttpContext.Request.UrlReferrer.ToString());

9 dla odpowiedzi № 4

Sugestia, jak to zrobić, aby:

  1. URL powrotny zachowuje żądanie POST formularza (i wszelkie nieudane potwierdzenia)
  2. URL powrotny jest określany na podstawie początkowego adresu URL skierowania
  3. bez użycia TempData [] lub innego stanu po stronie serwera
  4. obsługuje bezpośrednią nawigację do akcji (zapewniając domyślne przekierowanie)

.

public ActionResult Create(string returnUrl)
{
// If no return url supplied, use referrer url.
// Protect against endless loop by checking for empty referrer.
if (String.IsNullOrEmpty(returnUrl)
&& Request.UrlReferrer != null
&& Request.UrlReferrer.ToString().Length > 0)
{
return RedirectToAction("Create",
new { returnUrl = Request.UrlReferrer.ToString() });
}

// Do stuff...
MyEntity entity = GetNewEntity();

return View(entity);
}

[AcceptVerbs(HttpVerbs.Post)]
public ActionResult Create(MyEntity entity, string returnUrl)
{
try
{
// TODO: add create logic here

// If redirect supplied, then do it, otherwise use a default
if (!String.IsNullOrEmpty(returnUrl))
return Redirect(returnUrl);
else
return RedirectToAction("Index");
}
catch
{
return View();  // Reshow this view, with errors
}
}

Możesz użyć przekierowania w widoku w ten sposób:

<% if (!String.IsNullOrEmpty(Request.QueryString["returnUrl"])) %>
<% { %>
<a href="<%= Request.QueryString["returnUrl"] %>">Return</a>
<% } %>

6 dla odpowiedzi № 5

Przekaż parametr returnUrl (kodowany URL) do pliku zmiana i Zaloguj Się akcje i wewnętrzne przekierowanie do tego podanego returnUrl. Twoja akcja logowania może wyglądać mniej więcej tak:

public ActionResult Login(string returnUrl)
{
// Do something...
return Redirect(returnUrl);
}

6 dla odpowiedzi № 6

W Mvc za pomocą zwykłego html na stronie widoku z skryptem java onclick

<input type="button" value="GO BACK" class="btn btn-primary"
onclick="location.href="@Request.UrlReferrer"" />

Działa to świetnie. nadzieja pomaga komuś.

@JuanPieterse już odpowiedział używając @Html.ActionLink więc jeśli to możliwe, ktoś może komentować lub odpowiadać za pomocą @Url.Action


2 dla odpowiedzi № 7

Używam .Net Core 2 MVC, a ten pracował dla mnie, w użyciu kontrolera HttpContext.Request.Headers["Referer"];


1 dla odpowiedzi № 8

Możesz powrócić do poprzedniej strony, używając ViewBag.ReturnUrl własność.


1 dla odpowiedzi № 9

Aby dynamicznie skonstruować returnUrl w dowolnym widoku, spróbuj tego:

@{
var formCollection =
new FormCollection
{
new FormCollection(Request.Form),
new FormCollection(Request.QueryString)
};

var parameters = new RouteValueDictionary();

formCollection.AllKeys
.Select(k => new KeyValuePair<string, string>(k, formCollection[k])).ToList()
.ForEach(p => parameters.Add(p.Key, p.Value));
}

<!-- Option #1 -->
@Html.ActionLink("Option #1", "Action", "Controller", parameters, null)

<!-- Option #2 -->
<a href="/Controller/Action/@object.ID?returnUrl=@Url.Action(ViewContext.RouteData.Values["action"].ToString(), ViewContext.RouteData.Values["controller"].ToString(), parameters)">Option #2</a>

<!-- Option #3 -->
<a href="@Url.Action("Action", "Controller", new { object.ID, returnUrl = Url.Action(ViewContext.RouteData.Values["action"].ToString(), ViewContext.RouteData.Values["controller"].ToString(), parameters) }, null)">Option #3</a>

Działa to również w stronach układu, widokach częściowych i pomocnikach HTML

Związane z: Dynamiczny powrotny URL MVC3 (To samo, ale z poziomu dowolnego kontrolera / działania)