/ / ASP.NET MVC Google Sitemap z ContentResult - Nieprawidłowa przestrzeń nazw - asp.net, asp.net-mvc, sitemap

ASP.NET MVC Google Sitemap z ContentResult - Nieprawidłowa przestrzeń nazw - asp.net, asp.net-mvc, sitemap

Stworzyłem mapę witryny wygenerowaną przez ContentResult, jednak Google ciągle mówi mi, że mój obszar nazw jest niepoprawny. Jakieś pomysły?

Mój kod:

public ContentResult Index()
{
//Build RSS for sitemap
XNamespace ns = "http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9";
const string url = "http://www.openarmssoberliving.com/{0}";
var encoding = Response.ContentEncoding.WebName;
var items = _pagesRepos.Pages.OrderBy(p => p.Id).ToList();
items.Add(new Page { Title = "Contact Us", Slug = "ContactUs", LastModified = items[0].LastModified });
var sitemap = new XDocument(new XDeclaration("1.0", encoding, null),
new XElement(ns + "urlset",
from item in items
select
new XElement(ns + "url",
new XElement(ns + "loc", string.Format(url, (item.Id != 1) ? item.Slug : "")),
new XElement(ns + "lastmod", String.Format("{0:yyyy-MM-dd}", item.LastModified)),
new XElement(ns + "changefreq", "monthly"),
new XElement(ns + "priority", "0.5")
)
)
);
return Content("<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>n" + sitemap, "text/xml");
}

Wydajność: http://www.openarmssoberliving.com/Sitemap

Błąd: wiersz 2. Twoja mapa witryny lub plik indeksu map witryn nie prawidłowo deklaruje przestrzeni nazw.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Wygląda na to, że Goole lubi mój kanał. Oryginalny kod działa.