/ / Repeater i publiczna tablica jako NIE źródło danych. - asp.net, repeater

Repeater i publiczna tablica jako NIE źródło danych. - asp.net, repeater

Chcę użyć dwóch źródeł danych z repeaterami. Jedna jest powiązana z właściwością dataSource, więc moje pytanie jest takie, że można to zrobić np. również powtórzyć niektóre tablice ciąg jako własność publiczna?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Możliwe jest powiązanie z właściwością źródła danych, które jest również zbiorem. Na przykład:

class Person
{
List<Phone> Phones { get; set; }
string Name { get; set; }
}

class Phone
{
string Number { get; set; }
}

void Page_Load(...)
{
List<Person> people = GetPeople();
peopleRepeater.DataSource = people;
peaopleRepeater.DataBind();
}

strona aspx

 <asp:Repeater ID="peopleRepeater" runat="server">
<ItemTemplate>
Name : <%# Eval("Name") %>
Phones: <br/>
<asp:Repeater ID="phonesRepeater" runat="server" DataSource="<%# (Container.DataItem as Person).Phones %>">
<ItemTemplate>
<%# Eval("Number") %> <br />
</ItemTemplate>

</asp:Repeater>

</ItemTemplate>
</asp:Repeater>

0 dla odpowiedzi nr 2

Większość ASP.Kontrole danych NET będą wiązały się tylko z jednym źródłem danych naraz. Możliwe jest zagnieżdżanie formantów, które można powiązać z wieloma źródłami danych. Niektóre formanty innych firm, takie jak RadGridView, są zaprojektowane do obsługi wielu powiązań źródeł danych (na przykład hierachicznych).