/ / Wyodrębnij tekst części wspólnej z liczby wierszy w skrypcie powłoki - bash, shell, awk

Wyodrębnij tekst części wspólnej z liczby wierszy w skrypcie powłoki - bash, shell, awk

Chcę wyodrębnić część wspólną tekstu z zadanej liczby linii. Wkład:

/dir1/dir2/dir3/dir4/a/file1/dir
/dir1/dir2/dir3/dir4/b/file2
/dir1/dir2/dir3/dir4/c/file3/dir
/dir1/dir2/dir3/dir4/a/file4
/dir1/dir2/dir3/dir4/e/file5

Oczekiwany wynik jest częścią wspólną od dir1 do dir4. Przykładowe oczekiwane wyniki:

/dir1/dir2/dir3/dir4/

Co próbowałem do tej pory kod: potoki, które wprowadzają do polecenia awk, a następnie jako belows

awk "{for(i=1;i<=NF;i++)if($i | sort | uniq -c -ne 1)var = i; break;}

Ale nie jestem w stanie tego uruchomić. Wiem, że mogłem pomylić się z logiką lub moim zrozumieniem polecenia awk. Czy ktoś może w tym pomóc?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

awk na ratunek!

 awk -F/ "NR==1{w=split($0,base,FS); next}
{for(i=1;i<=w;i++)
if(base[i]!=$i)
{w=i; next}
}
END{for(i=1;i<w;i++)
printf base[i] FS;
print ""
}" file

Opis: Zbuduj macierz bazową z pierwszej linii oddzielonej przez FS, zachowaj rozmiar w (dla szerokości). Mecz może wynosić co najwyżej. Dla każdej linii porównaj maksymalnie 2 pola, aż do wystąpienia niezgodności, zaktualizuj w. Po zakończeniu drukowania wypisz pasujące pola.


2 dla odpowiedzi nr 2

Rozwiązanie Perla dla tego najdłuższego wspólnego problemu z prefiksem

perl -le "@a=<>; $p=$a[0]; for (@a){ chop $p while ! /^Q$p/ }; print $p" file

Konstruuje tablicę @a z linii <> pliku wejściowego
$p jest najdłuższym prefiksem, który jest inicjowany do pierwszego elementu w tablicy $a[0]
Przeprowadź pętlę przez elementy tablicy @a
Podczas gdy prefiks $p nie pasuje ! // początek ^ obecnego elementu, chop od ostatniego znaku.
Q mówi silnikowi regex, aby ignorował wszelkie potencjalne metaznaki
Na koniec wydrukuj prefiks $p

wydajność:

/dir1/dir2/dir3/dir4/

Alternatywna implementacja za pomocą -n aby niejawnie skonstruować pętlę:

perl -lne "BEGIN{$p = <>}; chop $p while ! /^Q$p/; END{print $p}" file


Alternatywna implementacja za pomocą substr() zamiast /regex/

perl -lne "BEGIN{$p=<>} chop $p while $p ne substr($_,0,length($p)); END{print $p}" file

-n pętle nad każdą linią pliku
$_ zawiera bieżącą zawartość linii


Alternatywna implementacja za pomocą awk:

awk "NR==1{p=$0} {while(p != substr($0,1,length(p))){p=substr(p,1,length(p)-1)}} END{print p}" file


Alternatywne wdrożenie za pomocą Pythona:

#!/usr/bin/python3
import sys
fp = open(sys.argv[1], "r")
p = fp.readline()
for line in fp:
while (line.find(p) != 0):
p = p[:-1]
print(p)

Alternatywna implementacja za pomocą C:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define MAXLINE 1000
int main (int argc, char* argv[]) {
FILE *fp = fopen(argv[1], "r");
char p[MAXLINE];
char line[MAXLINE];
fgets(line, MAXLINE, fp);
strcpy(p, line);
while (fgets(line, MAXLINE, fp)) {
while ( strstr(line, p) != line && strlen(p) > 0 ) {
p[strlen(p)-1] = "";
}
}
printf("%sn", p);
}

Dla zabawy przetestowałem różne rozwiązania za pomocą pliku wejściowego 20 MB i 10 przebiegów
Moje rozwiązania perla są wymienione jako a, b, c
Testowane na perlu 5.20 i 5.22
Rozwiązania @karakfa i my awk są również wymienione, używając awk 3.1.5 i gawk 4.1.0
Na liście znajduje się również rozwiązanie powłoki bbalbhi
TL; DR: Perl substr () rozwiązanie (c) był najszybszy wśród języków skryptowych, ale nie ma znaczenia, którego rozwiązania używasz

         Rate awk_karakfa gawk_karakfa perl_5.20_b perl_5.22_b perl_5.22_a perl_5.20_a  awk gawk python_3.4.2 shell_balabhi perl_5.22_c perl_5.20_c  c
awk_karakfa  0.618/s     --     -12%    -46%    -51%    -56%    -58% -58% -80%     -81%     -82%    -85%    -86% -98%
gawk_karakfa 0.701/s     13%      --    -38%    -44%    -50%    -52% -52% -77%     -79%     -80%    -83%    -84% -97%
perl_5.20_b  1.14/s     84%     62%     --    -10%    -19%    -22% -22% -63%     -65%     -67%    -72%    -74% -96%
perl_5.22_b  1.26/s    104%     80%     11%     --    -11%    -13% -13% -59%     -61%     -63%    -69%    -71% -95%
perl_5.22_a  1.41/s    128%     101%     24%     12%     --     -3%  -3% -55%     -57%     -59%    -65%    -68% -95%
perl_5.20_a  1.46/s    135%     108%     28%     15%     3%     --  -0% -53%     -55%     -58%    -64%    -67% -95%
awk      1.46/s    136%     108%     28%     15%     3%     0%  -- -53%     -55%     -58%    -64%    -67% -95%
gawk      3.11/s    402%     343%    173%    146%    120%    113% 113%  --     -5%     -10%    -23%    -30% -89%
python_3.4.2  3.27/s    428%     366%    187%    159%    131%    125% 124%  5%      --      -5%    -19%    -26% -88%
shell_balabhi 3.45/s    458%     392%    203%    173%    144%    137% 137% 11%      6%      --    -15%    -22% -88%
perl_5.22_c  4.05/s    555%     477%    256%    221%    187%    178% 178% 30%     24%      17%     --     -8% -85%
perl_5.20_c  4.41/s    612%     528%    287%    249%    212%    203% 202% 42%     35%      28%     9%     -- -84%
c       27.8/s    4392%    3861%    2342%    2100%    1867%    1808% 1806% 794%     750%     706%    586%    531%  --

1 dla odpowiedzi nr 3

Przesyłam ponownie, ponieważ w ostatniej odpowiedzi wciskano wcięcie. Rozwiązanie skryptu Bash.

inf=$1
num=`wc -l $inf | awk "{print $1}"`
echo num=$num
pfx=`sed -n "1p" $inf`
mat=`grep $pfx $inf | wc -l`
echo mat=$mat
while [ $mat -ne $num ]
do
pfx=`dirname $pfx`/
mat=`grep $pfx $inf | wc -l`
echo mat=$mat
done
echo pfx=$pfx