/ / TextBoxFor pokazuje datę bez czasu - css, asp.net-mvc, twitter-bootstrap, razor, html.textboxfor

TextBoxFor pokazuje datę bez czasu - css, asp.net-mvc, twitter-bootstrap, razor, html.textboxfor

Chcę wyświetlać datę w polu tekstowym w formacie MM / dd / rr. Opisałem klasę modelu jako:

public class VacancyFormViewModel
{
public int? ID { get; set; }
[DisplayFormat(ApplyFormatInEditMode = true, DataFormatString = "{0:MM/dd/yy}")]
public DateTime SurgeryDate { get; set; }

Oczywiście, mogę użyć EditorFor zamiast TextBoxFor:

@Html.EditorFor(p => p.SurgeryDate, new { @class = "form-control" })

Problemem są style CSS, klient chce zastosować style bootstrap, które są zepsute:

wprowadź opis obrazu tutaj

jeśli ustawię TextBoxFor zamiast EditorFor Dostaję datę z czasem:

@Html.TextBoxFor(p => p.SurgeryDate, new { @class = "form-control" })

wprowadź opis obrazu tutaj

Jakikolwiek sposób rozwiązać mój problem? Lub zastosuj style dla EditorForlub pokaż TextBoxFor bez czasu czy trzeciej drogi?

Odpowiedzi:

5 dla odpowiedzi № 1

Możesz określić format daty w TextBoxFor pomocnik w ten sposób:

@Html.TextBoxFor(m => m.SurgeryDate, "{0:MM/dd/yy}",  new { @class = "form-control" })