/ / Pole modelu Django z ustawioną wartością domyślną nie narusza ograniczenia zerowego po zapisaniu - django, modele django, formularze django

Pole modelu Django z domyślnym zestawem wartości narusza nie ograniczenie zerowe podczas zapisywania - django, django-models, django-forms

Moja dziedzina:

signup_date = models.DateTimeField(blank=True,default=datetime.now)

Mój błąd podczas zapisywania:

IntegrityError: null value in column "signup_date" violates not-null constraint

Próbuję wykonać prosty test jednostkowy, w którym tworzę powiązaną instancję ModelForm z nagrania i zapisuję ją.

Dzięki.

Traceback (most recent call last):
File "<console>", line 1, in <module>
File "/home/django/signupform/signup/insert_test_data.py", line 27, in <module>
SDF.save()
File "/usr/lib/python2.5/site-packages/Django-1.2.1-py2.5.egg/django/forms/models.py", line 371, in save
fail_message, commit, construct=False)
File "/usr/lib/python2.5/site-packages/Django-1.2.1-py2.5.egg/django/forms/models.py", line 86, in save_instance
instance.save()
File "/usr/lib/python2.5/site-packages/Django-1.2.1-py2.5.egg/django/db/models/base.py", line 435, in save
self.save_base(using=using, force_insert=force_insert, force_update=force_update)
File "/usr/lib/python2.5/site-packages/Django-1.2.1-py2.5.egg/django/db/models/base.py", line 528, in save_base
result = manager._insert(values, return_id=update_pk, using=using)
File "/usr/lib/python2.5/site-packages/Django-1.2.1-py2.5.egg/django/db/models/manager.py", line 195, in _insert
return insert_query(self.model, values, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.5/site-packages/Django-1.2.1-py2.5.egg/django/db/models/query.py", line 1479, in insert_query
return query.get_compiler(using=using).execute_sql(return_id)
File "/usr/lib/python2.5/site-packages/Django-1.2.1-py2.5.egg/django/db/models/sql/compiler.py", line 783, in execute_sql
cursor = super(SQLInsertCompiler, self).execute_sql(None)
File "/usr/lib/python2.5/site-packages/Django-1.2.1-py2.5.egg/django/db/models/sql/compiler.py", line 727, in execute_sql
cursor.execute(sql, params)
File "/usr/lib/python2.5/site-packages/Django-1.2.1-py2.5.egg/django/db/backends/util.py", line 15, in execute
return self.cursor.execute(sql, params)
File "/usr/lib/python2.5/site-packages/Django-1.2.1-py2.5.egg/django/db/backends/postgresql_psycopg2/base.py", line 44, in execute
return self.cursor.execute(query, args)
IntegrityError: null value in column "signup_date" violates not-null constraint
from django.db import models
from django.contrib.localflavor.us.models import PhoneNumberField
from datetime import datetime
from models_dropdowns import *

class SignupData(models.Model):
first_name = models.CharField(max_length=128,verbose_name="First Name")
last_name = models.CharField(max_length=128,verbose_name="Last Name")
street1 = models.CharField(max_length=128,verbose_name="Street Address 1")
street2 = models.CharField(max_length=128,verbose_name="Street Address 2")
city = models.CharField(max_length=128)
state = models.CharField(max_length=2)
zip = models.IntegerField(verbose_name="Zip Code")
phone_number = PhoneNumberField(verbose_name="Phone Number XXX-XXX-XXXX")
email = models.EmailField(verbose_name="Email Address")
contact_method = models.ForeignKey("ContactMethodChoice",blank=False,default=-1,verbose_name="Preferred contact method")
birth_date = models.DateField(verbose_name="Birth Date")
policy_number = models.CharField(max_length=128,verbose_name="American Family Auto Insurance Policy Number")
vin = models.CharField(max_length=128,verbose_name="Vehicle Identification Number (VIN)")
vehicle_make = models.ForeignKey("VehicleMakeChoice",verbose_name="VehicleMake")
vehicle_model = models.CharField(max_length=128,verbose_name="Vehicle Model")
vehicle_year = models.ForeignKey("VehicleYearChoice",verbose_name="Vehicle Year")
vehicle_ownership = models.ForeignKey("VehicleOwnershipChoice",blank=False,default=-1,verbose_name="Vehicle Ownership")
vehicle_use = models.ForeignKey("VehicleUseChoice",blank=False,default=-1,verbose_name="Use of Vehicle")
terms_and_conditions = models.BooleanField(verbose_name="I Agree to the terms and conditions. (add link)")
form_user_role = models.ForeignKey("FormUserRoleChoice",blank=False,default=-1,verbose_name="Your Role")
participate_in_feedback = models.BooleanField(verbose_name="<b>Opportunity to provide feedback.</b>...<br><br>",help_text="Please check the box if you would like to participate.")
signup_date = models.DateTimeField(blank=True,default=datetime.now,verbose_name="")

Korzystam z następującego kodu, aby utworzyć powiązane wystąpienie formularza i zapisać go. Uruchamiam to, importując go z powłoki ./manage.py.

from signupform.signup.forms import SignupDataForm

keys =      ("first_name","last_name","street1","street2","city","state","zip","phone_number","email","contact_method","birth_date","policy_number","vin","vehicle_make","vehicle_model","vehicle_year","vehicle_ownership","vehicle_use","terms_and_conditions","form_user_role","participate_in_feedback")

data = [
("firstname1","lastname1","test1","test1","test1","XX",55555,"555-555-5555","test@asdf.com",1,"01/01/01","####-####-##-##-AAAA-AA","123456789abcdefgh",1,"model",1996,1,1,True,1,True),
("firstname2","lastname2","test2","test2","test2","XX",55555,"555-555-5555","test@asdf.com",1,"01/01/01","####-####-##-##-AAAA-AA","123456789abcdefgh",1,"model",1996,1,1,True,1,True),
("firstname3","lastname3","test3","test3","test3","XX",55555,"555-555-5555","test@asdf.com",1,"01/01/01","####-####-##-##-AAAA-AA","123456789abcdefgh",1,"model",1996,1,1,True,1,True),
("firstname4","lastname4","test4","test4","test4","XX",55555,"555-555-5555","test@asdf.com",1,"01/01/01","####-####-##-##-AAAA-AA","123456789abcdefgh",1,"model",1996,1,1,True,1,True),
]

for d in data:
tmpDict = {}
for i in range(0,len(keys)):
tmpDict[keys[i]] = d[i]
SDF = SignupDataForm(tmpDict)
if not SDF.is_valid():
print SDF.errors
else:
SDF.save()

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Problemem w twoim kodzie jest to, że nie powinieneś pisać

default=datetime.now()

lecz

default = datetime.now

przekazanie funkcji jako domyślnej, a nie wyniku funkcji w momencie analizowania kodu. Obecnie wszystkie Twoje dane RegisterData będą miały tę samą datę rejestracji

To powiedziawszy, nie jestem pewien, czy to jest przyczyną twojego błędu.


0 dla odpowiedzi nr 2

Upewnij się, że faktycznie używasz Django do tworzenia swoich obiektów. W przeciwnym razie omijasz całą magię Django w celu ustawienia wartości domyślnych.

Więc użyj czegoś takiego:

SignupData.objects.create(blah)

Aby użyć słownika, użyj wypakowania słownika:

SignupData.objects.create(**my_dictionary)

BTW, prawdopodobnie chcesz, aby domyślny parametr był możliwy do wywołania, tzn. Pomiń pareny po now funkcjonować. W ten sposób funkcja będzie wywoływana za każdym razem, gdy tworzony jest nowy obiekt. W przypadku parens będzie on wywoływany tylko raz i dla wszystkich nowo utworzonych obiektów zostanie zastosowana ta sama wartość.