/ / Użyj wyniku pętli w innej pętli - excel, vba, excel-vba, pętle

Użyj wyniku pętli w innej pętli - excel, vba, excel-vba, pętle

Chcę zapętlić każdą liczbę w kolumnie A przezkolumna B. Jeśli istnieje dopasowanie, numer, który ma zostać zapętlony w kolumnie C. Jeśli jest mecz, chcę, aby wyniki zostały zwrócone w kolumnach E i F. Każda kolumna będzie miała zmienną liczbę wierszy. Może być także wiele wyników.

W moim przykładzie liczba 1 z kolumny A jest zapętlona przez kolumnę B. Jeśli dopasowanie zostanie znalezione, 1 jest teraz zapętlone w kolumnie C. Jeśli istnieje dopasowanie, kolumny E i F = C i D.

Przykład

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Jeśli twoje dane są uporządkowane jak poniżej, kod byłby taki.

Sub test()
Dim vDB1, vDB2, vDB3, vR()
Dim i As Long, j As Long, k As Long, n As Long

vDB1 = Range("a2", Range("a" & Rows.Count).End(xlUp))
vDB2 = Range("b2", Range("b" & Rows.Count).End(xlUp))
vDB3 = Range("c2", Range("d" & Rows.Count).End(xlUp))
Range("e2:f2").Resize(Rows.Count - 1) = Empty
For i = 1 To UBound(vDB1, 1)

For j = 1 To UBound(vDB2, 1)
If vDB1(i, 1) = vDB2(j, 1) Then
For k = 1 To UBound(vDB3, 1)
If vDB1(i, 1) = vDB3(k, 1) Then
n = n + 1
ReDim Preserve vR(1 To 2, 1 To n)
vR(1, n) = vDB3(k, 1)
vR(2, n) = vDB3(k, 2)
End If
Next
End If
Next j
Next i
If n > 0 Then
Range("e2").Resize(n, 2) = WorksheetFunction.Transpose(vR)
End If

End Sub

wprowadź opis obrazu tutaj


0 dla odpowiedzi nr 2

Oto kod, który powinien wykonać zadanie. Ale jeśli wartości Tab1 / Tab2 nie są unikalne, może to zrobić wiele razy. Na przykład, jeśli w zakładce 2 w miejscu 9 znajduje się 1, w wierszu 4 wyświetli się wiersz 1 razy.

Set tab1_list = Sheets("sheet1").Range("B6:B10")
Set tab2_list = Sheets("sheet1").Range("C6:C10")
Set tab3_list_lookup = Sheets("sheet1").Range("E6:E10")
Set Tab3_List_value = Sheets("sheet1").Range("F6:F10")

Set output_location = Sheets("sheet1").Range("H6")

For Each cell1 In tab1_list
For Each cell2 In tab2_list

If cell1.Value = cell2.Value Then

For index_no = 1 To tab3_list_lookup.Cells.Count

If tab3_list_lookup.Cells(index_no).Value = cell2.Value Then

output_location.Value = tab3_list_lookup.Cells(index_no).Value
output_location.Offset(0, 1) = Tab3_List_value.Cells(index_no).Value
Set output_location = output_location.Offset(1, 0)

End If

Next index_no

End If

Next cell2


Next cell1