/ / VBA excel code: nie można podać nazwanego zakresu do formuły 1 w walidacji - excel, validation, vba, excel-vba

Kod VBA excel: nie można podać nazwanego zakresu do formuły 1 w walidacji - excel, validation, vba, excel-vba

Jak mogę dodać listę walidacyjną według kodu vba, którybędzie odnosić się do nazwanego zakresu? Aby lista zawierała wartości nazwanego zakresu? Mogę to zrobić tak, jak Formuła1: = "= $ A 1: $ A 10 $", ale jak mogę podać nazwany zakres?

Odpowiedzi:

12 dla odpowiedzi № 1

Możesz użyć następującego kodu:

"Create the named range (if not done already)
ActiveWorkbook.Names.Add Name:="listdata", RefersTo:= "=Sheet2!$A$1:$A$10"
"Set a validation list on the cells that will refer to the named range
With Range("A1:A100")
With .Validation
.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
xlBetween, Formula1:="=listdata"
End With
End With