/ / Interior.PatternTintAndShade Właściwość - excel, vba, xlsx

Interior.PatternTintAndShade Property - excel, vba, xlsx

Pracuję nad arkuszami programu Excel z dużą ilościądane oparte na wzorcach komórek. Próbuję odczytać wartości tych wzorców komórek i zapisać te informacje w innym arkuszu. Ale nie mogę tego zrobić, ponieważ nie ma żadnej dostępnej funkcji w Excelu. Proszę pomóż.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Jak na twój tytuł, wydaje się, że chcesz VBA. Teraz nie jest jasne, czy chcesz skopiować Interior.Pattern, Interior.PatternTintAndShadelub może coś innego.

Kod, którego potrzebujesz, to coś w stylu

Dim wssrc as Worksheet, wstrg as Worksheet
Dim rngsrc as Range, clsrc as Range, cltrg as Range
Set rngsrc = <what you want>
For Each clsrc in rngsrc
Set cltrg = wstrg.Range(clsrc.Address)
cltrg.Interior.PatternTintAndShade = clsrc.Interior.PatternTintAndShade
Next clsrc

(PS: nie mam obecnie systemu z Excelem, więc ten kod może wymagać niewielkich korekt).

Inną opcją, która prawdopodobnie działa dla Ciebie, jest: pierwsza kopia, a następnie użyj Range.PasteSpecial metoda, z pierwszym argumentem xlPasteFormats. To jest metoda VBA dla Edytować -> Wklej specjalnie (patrz komentarz Jeepeda).