/ / Usuń każdą linię z #REF używając VBA - excel, vba, excel-vba

Usuń każdą linię z #REF używając VBA - excel, vba, excel-vba

Chcę usunąć wszystkie wiersze zawierające #REF w kolumnie A.

Mój kod działa tylko z valuei nie działa z #REF.

Dim varFindThis As Variant
Dim rngLookIn As Range
Dim f As String

varFindThis = Worksheets("Suivi2").Range("B1")

Set rngLookIn = Worksheets("Suivi2").Range("A:A")

If Not rngLookIn.Find(varFindThis, LookIn:=xlValues) Is Nothing Then

f = Worksheets("Suivi2").Range("B1").Value

"Since i didn"t got that clear, here above you must create a code to declare "f" as whatever you want

Set c = Worksheets("Suivi2").Range("A:A").Find(f)
Worksheets("Suivi2").Range(c.Address).EntireRow.Delete

End If

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Możesz użyć Metoda Range.SpecialCells szybko zlokalizować wszystkie błędy w Właściwość Worksheet.UsedRange.

on error resume next
with Worksheets("Suivi2").Columns(1)
if not .specialcells(xlCellTypeFormulas, xlErrors) is nothing then _
.specialcells(xlCellTypeFormulas, xlErrors).EntireRow.Delete
end with
on error goto 0