/ / Podsumowanie czasów na podstawie kryteriów daty - excel, excel-formula

Czasy podsumowań na podstawie kryteriów daty - excel, excel-formula

 Col A    Col J  Col K  Col L
8/1/2015    0:58   10   4:31
8/1/2015    0:19   1   3:56

Czy mogę zautomatyzować funkcję lub zestaw funkcji, aby wyszukać informacje z tego zestawu danych na podstawie daty w kolumnie A? Obecnie robię to ręcznie:

=((L24+L25)-(J24+J25))/(K24+K25)

Zastanawiam się, czy jest coś takiegomoże to ułatwić. Wypróbowałem sumif, sumproducts, zagnieżdżone instrukcje if / index match, ale zabrakło pomysłów lub po prostu nie pisałem poprawnie funkcji.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Ta formuła powinna podnieść wyniki, których szukasz.

=(SUMIF($A$24:$A$100,G16, $L$24:$L$100)-SUMIF($A$24:$A$100,G16, $J$24:$J$100))/SUMIF($A$24:$A$100, G16, $K$24:$K$100)

Jest inny problem, w którym są czasywłaściwie tekst-taki-jak-czas-wygląd. Pierwszym wskazaniem tego jest ich lewe wyrównanie w komórkach. Szybkie przejście przez tekst-do-kolumny, stała szerokość, zakończenie spowoduje przywrócenie każdej kolumny do rzeczywistego czasu, ale każda kolumna musi mieć, aby uruchomić na nim indywidualnie.

Poniżej znajduje się procedura, która szybko przejdzie przez każdy arkusz roboczy i wykona akcję w każdej kolumnie.

Sub fix_text_times()
Dim w As Long, c As Long, fndMrg As Range

On Error Resume Next
Application.FindFormat.MergeCells = True

For w = 1 To Worksheets.Count
With Worksheets(w)
With .UsedRange.Cells
Set fndMrg = .Cells.Find(What:=vbNullString, SearchFormat:=True)
Do While Not fndMrg Is Nothing
fndMrg.MergeCells = False
Set fndMrg = .Cells.Find(What:=vbNullString, SearchFormat:=True)
Loop

For c = 1 To .Columns.Count
.Columns(c).TextToColumns Destination:=.Cells(1, c), _
DataType:=xlFixedWidth, FieldInfo:=Array(0, 1)
Next c
End With

End With
Next w

Application.FindFormat.MergeCells = False

End Sub

The Metoda Range.TextToColumns nie gra dobrze z połączonymi komórkami, więc usunąłem wszystkie, które mogłem znaleźć. Zrównoważyłem tę akcję przeciwko całej mnogości Właściwość terenową Znalezione w Master Input 1 i zorientowali się, że możesz je odłożyć, jeśli zechcesz ich chcieć.