/ / DB-Translations Extract w Symfony2 nie powiedzie się nagle mówiąc "zabity" - git, symfony

DB-Translations Extract w Symfony2 nie powiedzie się nagle mówiąc "zabity" - git, symfony

Używam następującego polecenia.

php app/console translation:extract ${culture} --output-format=xlf --bundle=BundleName --enable-extractor=db_translations

I widzę następujące błędy.

Extracting translation keys
Extracting messages from directory : /var/www/symfony/src
Extracting messages with custom extractor : db_translations
Killed

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Musiałem zwiększyć rozmiar pamięci z pliku Vagrant i zrestartować moje urządzenie VM.

# Modify virtualbox config.
config.vm.provider "virtualbox" do |vb|
vb.customize ["modifyvm", :id, "--cpus", "2", "--cpuexecutioncap", "100", "--memory", "10240"]
vb.name = "Max on Ubuntu 14.04"

Sprawdzało się podczas ekstrakcji tłumaczeń.