/ / android.database.sqlite.SQLiteException: tabela contact_data nie ma kolumny o nazwie timestamp_ - java, android, sqlite, jdbc

android.database.sqlite.SQLiteException: tabela contact_data nie ma kolumny o nazwie timestamp_ - java, android, sqlite, jdbc

Cóż, to, co próbuję zrobić, to uodate moją aplikację w pierwszej instalacji. Więc przy pierwszym dostępie moja aplikacja ma usługę, która uzyskuje dostęp do CallLog i pobiera wszystkie dane i wstawia do DB aplikacji.

I mam kolumnę timestamp_ że chcę wstawić znacznik czasu połączenia. Ale kiedy próbuję wstawić, mówi, że tabela nie ma kolumny o nazwie timestamp_, i jest to ścisłość zapisana w ciągu sql tej nazwy kolumny. Nie wiem, dlaczego to robi.

Mój ciąg CREATE TABLE jest zapisany w strings.xml, i uzyskuję dostęp do tego ciągu i dzielę go, uzyskując każdą linię.

Oto kod usługi, ciąg SQL, a po kodzie DataHandlerDB, który ma metodę, która tworzy bazę danych.

Moja usługa:

package com.myapp.test;

import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

import com.rogercg.phonestatistics.CallDataHelper.OpenHelper;

import android.app.Service;
import android.content.ContentResolver;
import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.database.ContentObserver;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.os.Handler;
import android.os.IBinder;
import android.provider.Contacts;
import android.text.format.DateFormat;
import android.util.Log;
import android.widget.Toast;

public class RatedCallsService extends Service {

private static final String LOG_TAG = "RatedCallsService";
private Handler handler = new Handler();
private SQLiteDatabase db;
private OpenHelper helper;
private String theDate;
private String theMonth_;
private String theYear_;
private String theDay_;
public static boolean servReg = false;

class RatedCallsContentObserver extends ContentObserver {

public RatedCallsContentObserver(Handler h) {

super(h);
helper = new OpenHelper(getApplicationContext());
db = helper.getWritableDatabase();
Log.i(LOG_TAG, "constructor");

}

@Override
public boolean deliverSelfNotifications() {
Log.i(LOG_TAG, "deliver self");
return true;

}

@Override
public void onChange(boolean selfChange) {
super.onChange(selfChange);
Log.i(LOG_TAG, "selfchange " + selfChange);
searchInsert();

}
}

@Override
public void onCreate() {

servReg = true;
helper = new OpenHelper(getApplicationContext());
db = DataHandlerDB.createDB(this);

registerContentObserver();

Cursor dbsize = DataHandlerDB.selectTopCalls(this
.getApplicationContext());
if (dbsize.getCount() == 0) {

Toast.makeText(this.getApplicationContext(), "Updating Database.",
Toast.LENGTH_LONG).show();
Log.i(LOG_TAG, "Atualizou " + dbsize.getCount());
updateDB();

}
Cursor currsize = DataHandlerDB.selectTopCalls(this
.getApplicationContext());
currsize.moveToFirst();
Log.i(LOG_TAG, "cursize " + currsize.getCount());
}

@Override
public void onDestroy() {

super.onDestroy();
db.close();
this.getApplicationContext()
.getContentResolver()
.unregisterContentObserver(
new RatedCallsContentObserver(handler));
servReg = false;
}

@Override
public IBinder onBind(Intent arg0) {

return null;

}

protected void searchInsert() {

Cursor cursor = getContentResolver().query(
android.provider.CallLog.Calls.CONTENT_URI, null, null, null,
android.provider.CallLog.Calls.DATE + " DESC ");

if (cursor.moveToFirst()) {

int numberColumnId = cursor
.getColumnIndex(android.provider.CallLog.Calls.NUMBER);
int durationId = cursor
.getColumnIndex(android.provider.CallLog.Calls.DURATION);
int contactNameId = cursor
.getColumnIndex(android.provider.CallLog.Calls.CACHED_NAME);
int numTypeId = cursor
.getColumnIndex(android.provider.CallLog.Calls.CACHED_NUMBER_TYPE);
int callTypeId = cursor
.getColumnIndex(android.provider.CallLog.Calls.TYPE);
int dateColumnId = cursor
.getColumnIndex(android.provider.CallLog.Calls.DATE);

Date dt = new Date();
int hours = dt.getHours();
int minutes = dt.getMinutes();
int seconds = dt.getSeconds();
String currTime = hours + ":" + minutes + ":" + seconds;

SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("M/d/yyyy");

Date date = new Date();

cursor.moveToFirst();

String contactNumber = cursor.getString(numberColumnId);
String contactName = (null == cursor.getString(contactNameId) ? ""
: cursor.getString(contactNameId));
String duration = cursor.getString(durationId);
String numType = cursor.getString(numTypeId);
String callType = cursor.getString(callTypeId);
String dateColumn = cursor.getString(dateColumnId);

seconds = Integer.parseInt(duration);

theDate = dateFormat.format(date);

if (theDate.length() == 9) {

theMonth_ = theDate.substring(0, 1);
theDay_ = theDate.substring(2, 4);
theYear_ = theDate.substring(5, 9);

} else if (theDate.length() == 10) {

theMonth_ = theDate.substring(0, 2);
theDay_ = theDate.substring(3, 4);
theYear_ = theDate.substring(6, 10);

} else if (theDate.length() == 8) {

theMonth_ = theDate.substring(0, 1);
theDay_ = theDate.substring(2, 3);
theYear_ = theDate.substring(4, 8);

}

ContentValues values = new ContentValues();
ContentValues values2 = new ContentValues();

values.put("contact_id", 1);
values.put("contact_name", contactName);
values.put("number_type", numType);
values.put("contact_number", contactNumber);
values.put("duration", Utilities.convertTime(seconds));
values.put("date", dateFormat.format(date));
values.put("timestamp_", dateColumn);
values.put("current_time", currTime);
values.put("cont", 1);
values.put("type", callType);

values2.put("month",
Utilities.monthName(Integer.parseInt(theMonth_)));
values2.put("duration", Utilities.convertTime(seconds));
values2.put("year", theYear_);
values2.put("month_num", Integer.parseInt(theMonth_));

if (!db.isOpen()) {
db = getApplicationContext()
.openOrCreateDatabase(
"/data/data/com.myapp.test/databases/calls.db",
SQLiteDatabase.OPEN_READWRITE, null);
}
if (duration != "") {
if (Integer.parseInt(duration) != 0) {

String existingMonthDuration = DataHandlerDB
.selectMonthsDuration(theMonth_, theYear_, this);
Integer newMonthDuration;

// Verifica se ja existe mes no MONTHS_DUR
if (existingMonthDuration != "") {

newMonthDuration = Integer
.parseInt(existingMonthDuration)
+ Integer.parseInt(duration);

values2.put("duration",
Utilities.convertTime(newMonthDuration));

db.update(DataHandlerDB.MONTHS_DUR, values2,
"year = ?", new String[] { theYear_ });

} else {

db.insert(DataHandlerDB.MONTHS_DUR, null, values2);

}

Cursor c = DataHandlerDB.selectTimeStamp(this
.getApplicationContext());
if (c.moveToFirst()) {
Log.i(LOG_TAG, "c.getstr8: " + c.getString(8));
if (!c.getString(8).equals(dateColumn)) {
Log.i(LOG_TAG, "Antes do db.insert line 202");
db.insert(DataHandlerDB.CONTACT_DATA, null, values);
}
}
}
}
cursor.close();
}
}

protected void updateDB() {

Cursor cursor = getContentResolver().query(
android.provider.CallLog.Calls.CONTENT_URI, null, null, null,
null);

cursor.moveToFirst();

do {

int numberColumnId = cursor
.getColumnIndex(android.provider.CallLog.Calls.NUMBER);
int durationId = cursor
.getColumnIndex(android.provider.CallLog.Calls.DURATION);
int contactNameId = cursor
.getColumnIndex(android.provider.CallLog.Calls.CACHED_NAME);
int numTypeId = cursor
.getColumnIndex(android.provider.CallLog.Calls.CACHED_NUMBER_TYPE);
int callTypeId = cursor
.getColumnIndex(android.provider.CallLog.Calls.TYPE);
int dateColumnId = cursor
.getColumnIndex(android.provider.CallLog.Calls.DATE);

Date dt = new Date();
int hours = dt.getHours();
int minutes = dt.getMinutes();
int seconds = dt.getSeconds();
String currTime = hours + ":" + minutes + ":" + seconds;

SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("M/d/yyyy");

Date date = new Date();

String contactNumber = cursor.getString(numberColumnId);
String contactName = (null == cursor.getString(contactNameId) ? ""
: cursor.getString(contactNameId));
String duration = cursor.getString(durationId);
String numType = cursor.getString(numTypeId);
String callType = cursor.getString(callTypeId);
String dateColumn = cursor.getString(dateColumnId);

seconds = Integer.parseInt(duration);

theDate = dateFormat.format(date);

if (theDate.length() == 9) {

theMonth_ = theDate.substring(0, 1);
theDay_ = theDate.substring(2, 4);
theYear_ = theDate.substring(5, 9);

} else if (theDate.length() == 10) {

theMonth_ = theDate.substring(0, 2);
theDay_ = theDate.substring(3, 4);
theYear_ = theDate.substring(6, 10);

} else if (theDate.length() == 8) {

theMonth_ = theDate.substring(0, 1);
theDay_ = theDate.substring(2, 3);
theYear_ = theDate.substring(4, 8);

}

ContentValues values = new ContentValues();
ContentValues values2 = new ContentValues();

values.put("contact_id", 1);
values.put("contact_name", contactName);
values.put("number_type", numType);
values.put("contact_number", contactNumber);
values.put("duration", Utilities.convertTime(seconds));
values.put("date", dateFormat.format(date));
values.put("timestamp_", dateColumn);
values.put("current_time", currTime);
values.put("cont", 1);
values.put("type", callType);

values2.put("month",
Utilities.monthName(Integer.parseInt(theMonth_)));
values2.put("duration", Utilities.convertTime(seconds));
values2.put("year", theYear_);
values2.put("month_num", Integer.parseInt(theMonth_));

if (!db.isOpen()) {
db = getApplicationContext()
.openOrCreateDatabase(
"/data/data/com.myapp.test/databases/calls.db",
SQLiteDatabase.OPEN_READWRITE, null);
}
if (duration != "") {
if (Integer.parseInt(duration) != 0) {

String existingMonthDuration = DataHandlerDB
.selectMonthsDuration(theMonth_, theYear_, this);
Integer newMonthDuration;

// Verifica se ja existe mes no MONTHS_DUR
if (existingMonthDuration != "") {

newMonthDuration = Integer
.parseInt(existingMonthDuration)
+ Integer.parseInt(duration);

values2.put("duration",
Utilities.convertTime(newMonthDuration));

db.update(DataHandlerDB.MONTHS_DUR, values2,
"year = ?", new String[] { theYear_ });

} else {

db.insert(DataHandlerDB.MONTHS_DUR, null, values2);

}
db.insert(DataHandlerDB.CONTACT_DATA, null, values);
}
}

} while (cursor.moveToNext());
cursor.close();
}

public void registerContentObserver() {

Log.i(LOG_TAG, "Registrou ContentObserver");
this.getApplicationContext()
.getContentResolver()
.registerContentObserver(
android.provider.CallLog.Calls.CONTENT_URI, true,
new RatedCallsContentObserver(handler));
}
}

Mój DataHandlerDB. (Zajmuje się bazą danych):

public class DataHandlerDB {

private static final String DATABASE_NAME = "calls.db";
private static final int DATABASE_VERSION = 1;
protected static final String RATED_CONTACTS = "rated_contacts";
protected static final String CONTACT_DATA = "contact_data";
protected static final String MONTHS_DUR = "months_dur";
private static final String LOG_TAG = "DataHandlerDB";

protected static String CONTACT__ID_COL = "_id";
protected static String CONTACT_NAME_COL = "contact_name";
protected static String CONTACT_NUMBER_COL = "contact_number";
protected static String CONTACT_DURATION_COL = "duration";
protected static String CONTACT_DATE_COL = "date";
protected static String CONTACT_MONTH_COL = "month";

// create the DB
public static SQLiteDatabase createDB(Context ctx) {
OpenHelper helper = new OpenHelper(ctx);
SQLiteDatabase db = helper.getWritableDatabase();
helper.onCreate(db);
helper.onOpen(db);
db.close();
return db;
}

public static class OpenHelper extends SQLiteOpenHelper {

private final Context mContext;

OpenHelper(Context context) {

super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION);
this.mContext = context;

}

@Override
public void onCreate(SQLiteDatabase db) {

String[] sql = mContext.getString(
R.string.My_OnCreate).split("n");
db.beginTransaction();

try {
Log.i(LOG_TAG, "entrou no try");
execMultipleSQL(db, sql);
db.setTransactionSuccessful();

} catch (SQLException e) {

Log.e("Error creating tables and debug data ", e.toString());
throw e;

} finally {

db.endTransaction();

}
}

private void execMultipleSQL(SQLiteDatabase db, String[] sql) {

for (String s : sql) {

if (s.trim().length() > 0) {

db.execSQL(s);
Log.i(LOG_TAG, "Str sql " + s);
}
}

}

@Override
public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
/*
* Log.w("RatedContacts Database",
* "Upgrading database, this will drop tables and recreate.");
* db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + RATED_CONTACTS); onCreate(db);
*/
}

@Override
public void onOpen(SQLiteDatabase db) {

super.onOpen(db);
}

}

}

Łańcuch SQL (zadeklarowany w strings.xml):

<string name="My_OnCreate">
"CREATE TABLE IF NOT EXISTS contact_data ( _id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, contact_id INTEGER, contact_name VARCHAR(50), number_type VARCHAR(50), contact_number VARCHAR(50), duration TIME, duration_sum TIME, date DATE, timestamp_ VARCHAR(50), current_time TIME, cont INTEGER, type VARCHAR(50), month VARCHAR(50), day VARCHAR(50), year VARCHAR(50) );
CREATE TABLE IF NOT EXISTS rated_contacts ( _id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, contact_id INTEGER, contact_name VARCHAR(50), number_type VARCHAR(50), contact_number VARCHAR(50), duration TIME, duration_sum TIME, date DATE, timestamp_ VARCHAR(50), current_time TIME, cont INTEGER, type VARCHAR(50), month VARCHAR(50), day VARCHAR(50), year VARCHAR(50) );
CREATE TABLE IF NOT EXISTS months_dur ( _id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, month VARCHAR(50), duration TIME, year VARCHAR(250), month_num INTEGER );"
</string>

Oto błąd z LogCat:

06-13 18: 58: 05.041: INFO / Baza danych (2121): sqlite zwrócił: kod błędu = 1, msg = tabela contact_data nie ma nazwanej kolumny znak czasu_

06-13 18:58:05.081: BŁĄD / Baza danych (2121): Błąd wstawiania contact_number = 1234545 czas trwania = 00: 00: 05 contact_id = 1 timestamp_ = 1307928304514 liczba_typ = 0 nazwa_kontaktu = aktualny czas = 18: 58: 4 typ = 2 cd = 1 data = 6/13/2011 06-13 18: 58: 05.081:

BŁĄD / Baza danych (2121): android.database.sqlite.SQLiteException: tabela contact_data nie ma nazwanej kolumny timestamp_:, podczas kompilacji: INSERT INTO contact_data (numer_kontaktu, czas trwania, contact_id, timestamp_, typ_typu, nazwa_kontaktu, aktualny czas, typ, cd, data) WARTOŚCI (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?);

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Myślę, że jest to błąd w kodzie powiązania między Javą a SQLite. Czy możesz spróbować zmienić nazwę „timestamp_” na „time_stamp” na potrzeby testu?