/ / Jak wyodrębnić zawartość wynikową z obiektu play.mvc.Result w aplikacji Play? - json, playframework, playframework-2.0

Jak wyodrębnić zawartość wynikową z obiektu play.mvc.Result w aplikacji do odtwarzania? - json, playframework, playframework-2.0

faktycznie robię przekierowanie z jednej gryaplikacji do innej aplikacji odtwarzania, w końcu otrzymuję odpowiedź jako wynik obiektu. Poniżej znajduje się akcja w dwóch aplikacjach. Przekierowuję z aplikacji1 do aplikacji2. Aplikacja 2 zwróci ciąg JSON, który muszę wyodrębnić.

Jak mogę pobrać zawartość JSON z obiektu Result?

Aplikacja 1:

public static Result redirectTest(){

Result result =  redirect("http://ipaddress:9000/authenticate");
/*** here I would like to extract JSON string from result***/
return result;
}

Aplikacja2:

@SecuredAction
public static Result index() {
Map<String, String> response = new HashMap<String, String>();
DemoUser user = (DemoUser) ctx().args.get(SecureSocial.USER_KEY);

for(BasicProfile basicProfile: user.identities){
response.put("name", basicProfile.firstName().get());
response.put("emailId", basicProfile.email().get());
response.put("providerId", basicProfile.providerId());
response.put("avatarurl", basicProfile.avatarUrl().get());
}

return ok(new JSONObject(response).toString());
}

Odpowiedzi:

4 dla odpowiedzi № 1

Użyj JavaResultExtractor, przykład:

Result result = ...;
byte[] body = JavaResultExtractor.getBody(result, 0L);

Mając tablicę bajtów, możesz wyodrębnić zestaw znaków z nagłówka Content-Type i utworzyć java.lang.String:

String header = JavaResultExtractor.getHeaders(result).get("Content-Type");
String charset = "utf-8";
if(header != null && header.contains("; charset=")){
charset = header.substring(header.indexOf("; charset=") + 10, header.length()).trim();
}
String bodyStr = new String(body, charset);
JsonNode bodyJson = Json.parse(bodyStr);

Część powyższego kodu została skopiowana z play.test.Helpers


4 dla odpowiedzi nr 2

Ta funkcja działa dla mnie dobrze. Dzięki Mon Calamari

public static JsonNode resultToJsonNode(Result result) {

byte[] body = JavaResultExtractor.getBody(result, 0L);

ObjectMapper om = new ObjectMapper();
final ObjectReader reader = om.reader();
JsonNode newNode = null;
try {
newNode = reader.readTree(new ByteArrayInputStream(body));
Logger.info("Result Body in JsonNode:" + newNode.toString());
} catch (JsonProcessingException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
}

return newNode;
}

}


2 dla odpowiedzi nr 3

Musisz przekazać instancję akka.stream.Materializer w JavaResultExtractor"s getbody metoda.

Użyj Google Guice do wstrzykiwania na poziomie konstruktora lub na poziomie deklaracji.

@Inject
Materializer materializer;

a ponadto możesz przekonwertować wynik na ciąg znaków lub dowolny inny typ zgodnie z wymaganiami:

    Result result = getResult(); // calling some method returning result
ByteString body = JavaResultExtractor.getBody(result, 1, materializer);
String stringBody = body.utf8String(); // get body as String.
JsonNode jsonNodeBody = play.libs.Json.parse(stringBody); // get body as JsonNode.

0 dla odpowiedzi nr 4

W kontekście metody kontrolera możesz spróbować:

import play.libs.Json;
import play.mvc.Result;
import org.codehaus.jackson.JsonNode;
import org.codehaus.jackson.node.ObjectNode;
...
public static Result redirectTest(){
ObjectNode body = (ObjectNode) request().body().asJson();
String providerId = body.get("providerId").asText();
}

To pytanie SO może również pomóc: JSON and Play


0 dla odpowiedzi № 5

redirect zwraca wyniki z kodem błędu 303, który powoduje, że osoba dzwoniąca (przeglądarka) wykonuje kolejne żądanie na podany adres URL.
To, co musisz zrobić, to właściwie proxy. Aplikacja 1 powinna wysłać żądanie do aplikacji 2 i obsłużyć odpowiedź.
Graj bardzo miło Web Service API które pozwalają to zrobić z łatwością.


0 dla odpowiedzi № 6

Najpierw piszę tę metodę scala, aby przekonwertować Enumerator [Array [Byte]] na Future [Array [Byte]]:

class EnumeratorHelper {

def getEnumeratorFuture(body: Enumerator[Array[Byte]]) ={
Iteratee.flatten(body |>> Iteratee.consume[Array[Byte]]()).run
}

}

Następnie przekonwertuj zwróconą Przyszłość na Obietnicę i wreszcie uzyskaj wartość przyrzeczenia:

final F.Promise<Result> finalResultPromise = delegate.call(ctx);
finalResultPromise.onRedeem(result -> {
F.Promise<byte[]> requestBodyPromise = F.Promise.wrap(new EnumeratorHelper().getEnumeratorFuture(result.toScala().body()));

requestBodyPromise.onRedeem(bodyByte -> handleBody(new String(bodyByte, "utf-8")));

});