/ / from oauth2client.appengine import oauth2decorator_from_clientsecrets ImportError: Brak modułu o nazwie appengine - python, google-app-engine, oauth, google-bigquery, google-api-python-client

from oauth2client.appengine import oauth2decorator_from_clientsecrets ImportError: Brak modułu o nazwie appengine - python, google-app-engine, oauth, google-bigquery, google-api-python-client

"Otrzymuję następujący błąd podczas próby uruchomienia aplikacji

from oauth2client.appengine import oauth2decorator_from_clientsecrets
ImportError: No module named appengine

Oto mój główny kod

import httplib2
import os
from google.appengine.ext import webapp
from google.appengine.ext.webapp.util import run_wsgi_app
from oauth2client.appengine import oauth2decorator_from_clientsecrets

CLIENT_SECRETS = os.path.join(os.path.dirname(__file__), "client_secrets.json")

decorator = oauth2decorator_from_clientsecrets(CLIENT_SECRETS,
"https://www.googleapis.com/auth/bigquery")

class MainHandler(webapp.RequestHandler):
@decorator.oauth_required
def get(self):
self.response.out.write("Hello Dashboard!n")

application = webapp.WSGIApplication([
("/", MainHandler),
], debug=True)

def main():
run_wsgi_app(application)

if __name__ == "__main__":
main()

A tutaj jest moja app.yaml

application: hellomydashboard
version: 1
runtime: python27
api_version: 1
threadsafe: false

handlers:
- url: /favicon.ico
static_files: favicon.ico
upload: favicon.ico

- url: /oauth2callback
script: oauth2client/appengine.py

- url: .*
script: main.app

Odpowiedzi:

4 dla odpowiedzi № 1

Pierwszy problem polega na tym, że dodałeś handler / oauth2callback do app.yaml. Zobacz dokumentację tutaj na temat dekoratorów:

https://developers.google.com/api-client-library/python/platforms/google_app_engine?hl=en#Decorators

Lub przykładowy kod tutaj:

http://code.google.com/p/google-api-python-client/source/browse/samples/appengine/main.py

Jeśli chodzi o błąd importu, czy zainstalowałeś koddo biblioteki do projektu App Engine? Najprostszym sposobem na to jest pobranie najnowszego pliku google-api-python-client-gae-NN.zip i rozpakowanie go bezpośrednio do projektu.

http://code.google.com/p/google-api-python-client/downloads/detail?name=google-api-python-client-gae-1.0.zip&can=2