/ / cSplit Coerces Niepotrzebny NA Row - r, string, delimiter, splitstackshape, csplit

cSplit Coerces Niepotrzebny NA Row - r, string, delimiter, splitstackshape, csplit

Mam duży zestaw danych, którego mała próbka wygląda jak 4-krotna wartość dodana poniżej. Próbuję podzielić wiele rozgraniczonych kolumn na unikalne wiersze za pomocą zmiennej c=="Split" jak poniżej:

library(splitstackshape)

dt <- tibble(
a = c("Quartz | White Spirit | Wildfire", "Quiet Riot", "Race Against Time", "Down | Heart Lane | X | Breaking H"),
b = c("Muthas Pride", "Killer Girls / Slick Black Cadillac", "Demo 1980", "Life 55"),
c = c("Split", "Single", "Demo", "Split"),
d = c("Birmingham, England | Hartlepool, England | Sheffield, South Yorkshire, England", "Los Angeles, California", "Nottingham, England", "Liverpool | Beijing | | NYC"),
e = c("wf | ef | ff", "g", "f", "cf | af | df | rf")
)

dt.s <- subset(dt, c == "Split")
dt.split <- cSplit(dt.s, c("a", "d", "e"), c("|", "|", "|"), "long")
dt.split

Wymusza to jednak dodatkowy rząd NA, jak widać w rzędzie 4:

       a      b   c                  d e
1:    Quartz Muthas Pride Split         Birmingham, England wf
2: White Spirit Muthas Pride Split         Hartlepool, England ef
3:   Wildfire Muthas Pride Split Sheffield, South Yorkshire, England ff
4:      NA Muthas Pride Split                 NA NA
5:     Down   Life 55 Split              Liverpool cf
6:  Heart Lane   Life 55 Split               Beijing af
7:      X   Life 55 Split                   df
8:  Breaking H   Life 55 Split                 NYC rf

Nie stanowi to problemu, jeśli podzielę tylko dwie kolumny. Jak sprawić, by nie generował wiersza NA? I czy jest jakiś sposób na zrobienie cSplit praca bez podzbioru wg c?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Ponieważ używamy a tibble, możemy użyć separate_rows, która nie daje NA wydziwianie

library(tidyr)
separate_rows(dt.s, c("a", "d", "e"), sep="\s*\|\s*") %>%
select_at(names(dt.s))
# A tibble: 7 x 5
#       a      b   c                  d   e
#     <chr>    <chr> <chr>                <chr> <chr>
#1    Quartz Muthas Pride Split         Birmingham, England  wf
#2 White Spirit Muthas Pride Split         Hartlepool, England  ef
#3   Wildfire Muthas Pride Split Sheffield, South Yorkshire, England  ff
#4     Down   Life 55 Split              Liverpool  cf
#5  Heart Lane   Life 55 Split               Beijing  af
#6      X   Life 55 Split                    df
#7  Breaking H   Life 55 Split                 NYC  rf

Odnośnie, dlaczego cSplit daje dodatkowy rząd NA, lepiej byłoby sprawdzić wyjście w "szerokim" formacie

cSplit(dt.s, c("a", "d", "e"), "|")
#       b   c  a_1     a_2   a_3    a_4         d_1         d_2                 d_3 d_4 e_1 e_2 e_3 e_4
#1: Muthas Pride Split Quartz White Spirit Wildfire     NA Birmingham, England Hartlepool, England Sheffield, South Yorkshire, England NA wf ef ff NA
#2:   Life 55 Split  Down  Heart Lane    X Breaking H      Liverpool       Beijing                   NYC cf af df rf

Tutaj stwierdzamy, że dla drugiego rzędu liczba ograniczników, tj. | to 4 tworzenie NA dla pierwszego wiersza, ponieważ istnieją tylko 3 ograniczniki dla kolumny "a. Gdy używamy formatu" długiego ", NA rząd propaguje. To może być błąd.


0 dla odpowiedzi nr 2

Spróbuj dodać makeEqual = FALSE dla Twojej cSplit połączenie:

cSplit(dt.s, c("a", "d", "e"), "|", "long", makeEqual = FALSE)
##        a      b   c                  d e
## 1:    Quartz Muthas Pride Split         Birmingham, England wf
## 2: White Spirit Muthas Pride Split         Hartlepool, England ef
## 3:   Wildfire Muthas Pride Split Sheffield, South Yorkshire, England ff
## 4:     Down   Life 55 Split              Liverpool cf
## 5:  Heart Lane   Life 55 Split               Beijing af
## 6:      X   Life 55 Split                   df
## 7:  Breaking H   Life 55 Split                 NYC rf

Ponadto, ponieważ już używasz pakietów z "tidyverse", możesz podzbiorować razem z dzieleniem, tak jak poniżej:

dt %>%
filter(c == "Split") %>%
cSplit(c("a", "d", "e"), "|", "long", makeEqual = FALSE)