/ / Porównaj 2 wpisy na liście - scala, mapowanie

Porównaj 2 wpisy na liście - scala, mapowanie

Każda linia pliku służy do tworzenia mapywpis z symbolem giełdy jako kluczem i listą całkowitą jako wartością. Typ struktury to Map [String, List [Int]]. Obecnie mój system może wyszukać pojedynczy wpis na liście i wyświetlić dla niego różne wyniki. Jak jednak porównać 2 na liście? Jak porównałbym 2 przedmioty z tej listy? Poniżej znajduje się mój kod, który posiadam, doceniam to, że powinienem dostarczyć kod do oceny, ale nie jestem pewien, jak go uruchomić. Każda pomoc została doceniona.

/**
* Created by Andre on 10/11/2016.
*/
import scala.io.Source
import scala.io.StdIn.readInt
import scala.io.StdIn.readLine
import scala.collection.immutable.ListMap
import scala.util.Try

object StockMarket extends App {

// *******************************************************************************************************************
// application logic

// read data from file
val mapdata = readFile("data.txt")
// print data to check it"s been read in correctly
//println(mapdata)

// define menu options as a Map of actions
// for each menu item:
// key is an Int, the value that will be read from the input
// value is a function () => Boolean, i.e. no params and returns Boolean
val actionMap = Map[Int, () => Boolean](1 -> handleOne, 2 -> handleTwo, 3 -> handleThree, 4 -> handleFour, 5 -> handleFive, 6 -> handleSix, 8-> handleEight)

// loop to read input and invoke menu option
// uses function readOption to show menu and read input
// uses function menu to invoke menu action
// will terminate if menu returns false
var opt = 0
do {
opt = readOption
} while (menu(opt))// *******************************************************************************************************************
// FUNCTIONS FOR MENU

// shows menu and reads input
def readOption: Int = {
println(
"""|Please select one of the following:
|  1 - show All stock levels
|  2 - Show Selected Stock Level
|  3 - Show Highest Stock Level
|  4 - Show Lowest Stock Level
|  5 - Show Current Stock Level
|  6 - Show Average Stock Level
|  8 - quit""".stripMargin)
readInt()
}

// invokes selected menu option
// finds corresponding function to invoke in action map using get
// pattern matching used as get returns an Option
def menu(option: Int): Boolean = {
actionMap.get(option) match {
case Some(f) => f()
case None =>
println("Sorry, that command is not recognized")
true
}
}

// handlers for menu options
def handleOne(): Boolean = {
mnuShowPoints(currentPoints)
true
}

def handleTwo(): Boolean = {
mnuShowPointsForStock(allStockLevel)
true
}

def handleThree(): Boolean = {
mnuShowSingleDataStock(highestStockLevel)
true
}

def handleFour(): Boolean = {
mnuShowSingleDataStock(lowestStockLevel)
true
}

def handleFive(): Boolean = {
mnuShowSingleDataStock(currentStockLevel)
true
}

def handleSix(): Boolean = {
mnuShowSingleDataStock(averageStockLevel)
true
}

def handleEight(): Boolean = {
println("selected quit") // returns false so loop terminates
false
}

// *******************************************************************************************************************
// UTILITY FUNCTIONS
//GETS THE DATA FROM THE DATA.TXT
def readFile(filename: String): Map[String, List[Int]] = {
processInput(Source.fromFile(filename).getLines)
}
def processInput(lines: Iterator[String]): Map[String, List[Int]] = {
Try {
lines.foldLeft(Map[String, List[Int]]()) { (acc, line) =>

val splitline = line.split(",").map(_.trim).toList
acc.updated(splitline.head, splitline.tail.map(_.toInt))
}
}.getOrElse {
println("Sorry, an exception happened.")
Map()
}
}

// *******************************************************************************************************************
// FUNCTIONS THAT INVOKE ACTION AND INTERACT WITH USER
// each of these functions accepts user input if required for an operation,
// invokes the relevant operation function and displays the results

def mnuShowPoints(f:() => Map[String,List[Int]]) = {
f() foreach {case (x,y) => println(s"$x: $y")}
}
//Returns a list value
def mnuShowPointsForStock(f: (String) => (String,List[Int])) = {
print("Stock > ")
val data = f(readLine)
println(s"${data._1}: ${data._2}")
}

// Returns a single result, not a list
def mnuShowSingleDataStock(f: (String) => (String,Int)) = {
print("Stock > ")
val data = f(readLine)
println(s"${data._1}: ${data._2}")
}

//functionality to find the last tail element, the "Current" stock price
def findLast(list:List[Int]) = list.last


//Function to find the average
def average(list:List[Int]): Double = list.sum.toDouble / list.size// *******************************************************************************************************************
// OPERATION FUNCTIONS
// each of these performs the required operation on the data and returns
// the results to be displayed - does not interact with user

def currentPoints():Map[String,List[Int]] = {
// sort map by value in descending order -
ListMap(mapdata.toSeq.sortWith(_._1 < _._1):_*)
}


def allStockLevel(team: String): (String, List[Int]) =
(team, mapdata.get(team).getOrElse(List.empty))


//Shows Highest Stock
def highestStockLevel(stock: String): (String, Int) =
(stock, mapdata.get(stock).map(_.max).getOrElse(0))

//Shows the Lowest Stock
def lowestStockLevel(stock: String): (String, Int) =
(stock, mapdata.get(stock).map(_.min).getOrElse(0))


//Show last element in the list, most current
def currentStockLevel (stock: String): (String, Int) = {
(stock, mapdata.get (stock).map(findLast(_)).getOrElse(0))
}

//Show last element in the list, most current
def averageStockLevel (stock: String): (String, Int) = {
(stock, mapdata.get (stock).map(average(_).toInt).getOrElse(0))
}}

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Edytowane

Zgodnie z prośbą w komentarzu.

"na przykład" SK1 ", a następnie inna wartość," SK2 ", a to porówna 2 listy i zwrot, który jest większy"

def largestList(a: String, b: String): Option[List[Int]] = {
(map.get(a), map.get(b)) match {
case (Some(alist), Some(blist)) => Some(List(alist, blist).maxBy(_.size))
case _ => None
}
}

val map = Map("stock1" -> List(1, 2), "stock2" -> List(3, 4, 5))

scala> largestList("stock1", "stock2")
res24: Option[List[Int]] = Some(List(3, 4, 5))

Stara odpowiedź

Zakładam, że otrzymałem mapę Map[String, List[Int]] chcesz przeszukać mapę używając wartości w wartości (Lista [Int])

na przykład, jeśli chcesz uzyskać klucz, wartość pary z wartością zawierającą dwie liczby 1, 2, a następnie wykonaj

map.filter { case (k, v) => v.exists(Set(1, 2)) }

Scala REPL

scala> val map = Map("stock1" -> List(1, 2), "stock2" -> List(3, 4, 5))
map: Map[String, List[Int]] = Map("stock1" -> List(1, 2), "stock2" -> List(3, 4, 5))

scala> map.filter { case (k, v) => v.exists(Set(3, 4))}
res20: Map[String, List[Int]] = Map("stock2" -> List(3, 4, 5))