/ / Kompilator nie widzi utworzonej fasoli - wiosna, javabeans, tworzenie, sesja

Kompilator nie widzi utworzonej fasoli - wiosna, javabeans, kreacja, biblioteka sesji

od kilku dni próbuję rozwiązać problem występujący w moim programie, próbowałem wielu sposobów rozwiązania, ale nic nie zadziałało. Oto ślad stosu:

SEVERE: Exception sending context initialized event to listener instance of class org.springframework.web.context.ContextLoaderListener
org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name "usersDao": Injection of autowired dependencies failed; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Could not autowire field: private org.hibernate.SessionFactory com.caveofprogramming.spring.web.dao.UsersDao.sessionFactory; nested exception is org.springframework.beans.factory.NoSuchBeanDefinitionException: No qualifying bean of type [org.hibernate.SessionFactory] found for dependency: expected at least 1 bean which qualifies as autowire candidate for this dependency. Dependency annotations: {@org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired(required=true)}
at org.springframework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.postProcessPropertyValues(AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.java:288)
at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.populateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1116)
at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:519)
at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:458)
at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:295)
at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:223)
at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:292)
at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:194)
at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.preInstantiateSingletons(DefaultListableBeanFactory.java:626)
at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.finishBeanFactoryInitialization(AbstractApplicationContext.java:932)
at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:479)
at org.springframework.web.context.ContextLoader.configureAndRefreshWebApplicationContext(ContextLoader.java:389)
at org.springframework.web.context.ContextLoader.initWebApplicationContext(ContextLoader.java:294)
at org.springframework.web.context.ContextLoaderListener.contextInitialized(ContextLoaderListener.java:112)
at org.apache.catalina.core.StandardContext.listenerStart(StandardContext.java:5077)
at org.apache.catalina.core.StandardContext.startInternal(StandardContext.java:5591)
at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:150)
at org.apache.catalina.core.StandardContext.reload(StandardContext.java:4097)
at org.apache.catalina.loader.WebappLoader.backgroundProcess(WebappLoader.java:425)
at org.apache.catalina.core.ContainerBase.backgroundProcess(ContainerBase.java:1344)
at org.apache.catalina.core.ContainerBase$ContainerBackgroundProcessor.processChildren(ContainerBase.java:1545)
at org.apache.catalina.core.ContainerBase$ContainerBackgroundProcessor.processChildren(ContainerBase.java:1555)
at org.apache.catalina.core.ContainerBase$ContainerBackgroundProcessor.processChildren(ContainerBase.java:1555)
at org.apache.catalina.core.ContainerBase$ContainerBackgroundProcessor.run(ContainerBase.java:1523)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Could not autowire field: private org.hibernate.SessionFactory com.caveofprogramming.spring.web.dao.UsersDao.sessionFactory; nested exception is org.springframework.beans.factory.NoSuchBeanDefinitionException: No qualifying bean of type [org.hibernate.SessionFactory] found for dependency: expected at least 1 bean which qualifies as autowire candidate for this dependency. Dependency annotations: {@org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired(required=true)}
at org.springframework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor$AutowiredFieldElement.inject(AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.java:514)
at org.springframework.beans.factory.annotation.InjectionMetadata.inject(InjectionMetadata.java:87)
at org.springframework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.postProcessPropertyValues(AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.java:285)
... 24 more
Caused by: org.springframework.beans.factory.NoSuchBeanDefinitionException: No qualifying bean of type [org.hibernate.SessionFactory] found for dependency: expected at least 1 bean which qualifies as autowire candidate for this dependency. Dependency annotations: {@org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired(required=true)}
at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.raiseNoSuchBeanDefinitionException(DefaultListableBeanFactory.java:986)
at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.doResolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:856)
at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.resolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:768)
at org.springframework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor$AutowiredFieldElement.inject(AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.java:486)
... 26 more

Oto moja klasa UsersDao:

package com.caveofprogramming.spring.web.dao;

import java.util.List;

import javax.sql.DataSource;

import org.hibernate.Session;
import org.hibernate.SessionFactory;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.jdbc.core.namedparam.MapSqlParameterSource;
import org.springframework.jdbc.core.namedparam.NamedParameterJdbcTemplate;
import org.springframework.security.crypto.password.PasswordEncoder;
import org.springframework.stereotype.Component;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

@Transactional
@Component("usersDao")
public class UsersDao {

private NamedParameterJdbcTemplate jdbc;

@Autowired
private PasswordEncoder passwordEncoder;

@Autowired
private SessionFactory sessionFactory;

@Autowired
public void setDataSource(DataSource jdbc) {
this.jdbc = new NamedParameterJdbcTemplate(jdbc);
}

public Session session() {
return sessionFactory.getCurrentSession();
}

@Transactional
public boolean create(User user) {

MapSqlParameterSource params = new MapSqlParameterSource();

params.addValue("username", user.getUsername());
params.addValue("password", passwordEncoder.encode(user.getPassword()));
params.addValue("email", user.getEmail());
params.addValue("name", user.getName());
params.addValue("enabled", user.isEnabled());
params.addValue("authority", user.getAuthority());

return jdbc.update(
"insert into users (username, name, password, email, enabled, authority) values (:username, :name, :password, :email, :enabled, :authority)",
params) == 1;
}

public boolean exists(String username) {
return jdbc.queryForObject("select count(*) from users where username=:username",
new MapSqlParameterSource("username", username), Integer.class) > 0;
}

@SuppressWarnings("unchecked")
public List<User> getAllUsers() {
return session().createQuery("from User").list();
// return jdbc.query("select * from users",
// BeanPropertyRowMapper.newInstance(User.class));
}

}

Oto mój plik dao-context.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
xmlns:jee="http://www.springframework.org/schema/jee"
xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/jee http://www.springframework.org/schema/jee/spring-jee-3.2.xsd
http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
http://www.springframework.org/schema/tx http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-3.2.xsd
http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.2.xsd">


<context:annotation-config></context:annotation-config>
<context:component-scan base-package="com.caveofprogramming.spring.web.dao">
</context:component-scan>

<beans profile="production">

<jee:jndi-lookup jndi-name="jdbc/spring" id="dataSource"
expected-type="javax.sql.DataSource">
</jee:jndi-lookup>

<bean id="transactionManager"
class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager">
<property name="dataSource" ref="dataSource"></property>
</bean>
<tx:annotation-driven />

</beans>

</beans>

A oto mój plik datasource.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
http://www.springframework.org/schema/tx http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-3.2.xsd
http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.2.xsd">

<context:component-scan base-package="com.caveofprogramming.spring.test">
</context:component-scan>

<beans profile="dev">
<context:property-placeholder
location="com/caveofprogramming/spring/web/test/config/jdbc.properties" />

<bean id="dataSource" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"
destroy-method="close">

<property name="driverClassName" value="${jdbc.driver}"></property>
<property name="url" value="${jdbc.url}"></property>
<property name="password" value="${jdbc.password}"></property>
<property name="username" value="${jdbc.username}"></property>
</bean>

<bean id="sessionFactory"
class="org.springframework.orm.hibernate3.annotation.AnnotationSessionFactoryBean">
<property name="dataSource" ref="dataSource"></property>
<property name="hibernateProperties">
<props>
<prop key="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.MySQL5Dialect</prop>
</props>
</property>
<property name="packagesToScan">
<list>
<value>com.caveofprogramming.spring.web.dao</value>
</list>
</property>
</bean>

<bean id="transactionManager"
class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager">
<property name="dataSource" ref="dataSource"></property>
</bean>
<tx:annotation-driven />

</beans>


</beans>

Oto struktura programu:

struktura programu

Wszelkie pomysły, co jest nieprawidłowe w kodzie? Będę wdzięczny za wszelkie pomysły, ponieważ straciłem już wiele godzin, próbując to rozwiązać.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Fasola "sessionFactory", którą masz, to fabryka do tworzenia instancji SessionFactory. Fabryka Fabryki, jeśli chcesz. Nie implementuje bezpośrednio interfejsu Hibernate SessionFactory.

Spróbuj dodać kolejną fasolkę do swojej konfiguracji SessionFactory uzyskane z tej fabryki:

<bean id="hibernateSessionFactory"
factory-bean="sessionFactory"
factory-method="newSessionFactory"/>