/ / Konieczność dostosowania NSJSONSerialization do iOS10 - swift, ios10

Konieczność dostosowania NSJSONSerialization do iOS10 - swift, ios10

Po aktualizacji do iOS10 użytkownicy zaczęlinarzeka na awarie mojej aplikacji. Testuję to z iOS10 na symulatorze i rzeczywiście aplikacja ulega zawieszeniu z komunikatem "Nie można wyrzucić wartości typu" __NSArrayI "na" NSMutableArray "". Oto mój kod, pomóżcie:

import Foundation

protocol getAllListsModel: class {
func listsDownloadingComplete(downloadedLists: [ContactsList])
}

class ListsDownloader: NSObject, NSURLSessionDataDelegate{

//properties

weak var delegate: getAllListsModel!

var data : NSMutableData = NSMutableData()

func downloadLists() {

let urlPath: String = "http://..."
let url: NSURL = NSURL(string: urlPath)!
var session: NSURLSession!
let configuration =     NSURLSessionConfiguration.ephemeralSessionConfiguration()     //defaultSessionConfiguration()


session = NSURLSession(configuration: configuration, delegate: self, delegateQueue: nil)

let task = session.dataTaskWithURL(url)

task.resume()

}

func URLSession(session: NSURLSession, dataTask: NSURLSessionDataTask, didReceiveData data: NSData) {
self.data.appendData(data);
}

func URLSession(session: NSURLSession, task: NSURLSessionTask, didCompleteWithError error: NSError?) {
if error != nil {
print("Failed to download data")
}else {
self.parseJSON()
print("Lists downloaded")
}

}
func parseJSON() {

var jsonResult: NSMutableArray = NSMutableArray()

do{
try jsonResult =  NSJSONSerialization.JSONObjectWithData(self.data, options:NSJSONReadingOptions.AllowFragments) as! NSMutableArray

} catch let error as NSError {
print(error)
}

var jsonElement: NSDictionary = NSDictionary()
var downloadedLists: [ContactsList] = []

for i in 0...jsonResult.count-1 {

jsonElement = jsonResult[i] as! NSDictionary

let tempContactsList = ContactsList()

//the following insures none of the JsonElement values are nil through optional binding
let id = jsonElement["id"] as? String
let name = jsonElement["name"] as? String
let pin = jsonElement["pin"] as? String
let lastUpdated = jsonElement["created"] as? String
let listAdminDeviceID = jsonElement["admin"] as? String

tempContactsList.id = id
tempContactsList.name = name
tempContactsList.pin = pin
tempContactsList.lastUpdated = lastUpdated
tempContactsList.listAdmin = listAdminDeviceID

downloadedLists.append(tempContactsList)

}

dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), { () -> Void in

self.delegate.listsDownloadingComplete(downloadedLists)

})
}
}

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Nawet w systemie iOS 9 nie było żadnej gwarancji NSJSONSerialization.JSONObjectWithData(_:options:) zwróci obiekt zmienny lub nie. Powinieneś był określić NSJSONReadingOptions.MutableContainers.

W twoim kodzie nie modyfikujesz jsonResult, co oznacza, że ​​nie musisz zadeklarować go jako NSMutableArray. Wystarczy wymienić NSMutableArray do NSArray, a następnie nie musisz określać NSJSONReadingOptions.MutableContainers.

Ale, jak sugeruje vadian, lepiej używać raczej typów Swift niż NSArray lub NSDictionary. Ten kod powinien działać zarówno w systemie iOS 9, jak i 10.

func parseJSON() {

var jsonResult: [[String: AnyObject]] = [] //<- use Swift type

do{
try jsonResult =  NSJSONSerialization.JSONObjectWithData(self.data, options: []) as! [[String: AnyObject]] //<- convert to Swift type, no need to specify options

} catch let error as NSError {
print(error)
}

var downloadedLists: [ContactsList] = []

for jsonElement in jsonResult { //<- your for-in usage can be simplified

let tempContactsList = ContactsList()

//the following insures none of the JsonElement values are nil through optional binding
let id = jsonElement["id"] as? String
let name = jsonElement["name"] as? String
let pin = jsonElement["pin"] as? String
let lastUpdated = jsonElement["created"] as? String
let listAdminDeviceID = jsonElement["admin"] as? String

tempContactsList.id = id
tempContactsList.name = name
tempContactsList.pin = pin
tempContactsList.lastUpdated = lastUpdated
tempContactsList.listAdmin = listAdminDeviceID

downloadedLists.append(tempContactsList)

}

dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), { () -> Void in

self.delegate.listsDownloadingComplete(downloadedLists)

})
}

Wypróbuj to i sprawdź na urządzeniach z systemem iOS 10.

(The as! Konwersja spowodowałaby pewne dziwne awarie, gdy serwer nie działa poprawnie, ale to byłby kolejny problem, więc trzymam go tam.)