/ / Jak odczytać określoną linię tekstu z pliku TXT w VB.NET? - vb.net

Jak czytać konkretny wiersz tekstu z pliku TXT w VB.NET? - vb.net

Więc powiedz, że chciałem MsgBox wiersz 5 pliku txt, jak miałbym to zrobić? Przeglądałem przez wieki, ale nie mogę znaleźć niczego przydatnego.

Odpowiedzi:

4 dla odpowiedzi № 1

Możesz użyć System.IO.File.ReadLines i Enumerable.ElementAtOrDefault:

Dim line5 = File.ReadLines(pathToFile).ElementAtOrDefault(4)
If line5 IsNot Nothing Then
MessageBox.Show(line5)
End If

Musisz dodać Imports System.Linq dla metod rozszerzenia LINQ.


0 dla odpowiedzi nr 2

Możesz użyć klasy StreamReader i musisz tylko szukać linii, które chcesz

Dim fileReader As System.IO.StreamReader
fileReader =My.Computer.FileSystem.OpenTextFileReader("C:\testfile.txt")
Dim stringReader As String
Dim linenum as Integer=0
While not fileReader.EndOfStream()
stringReader = fileReader.ReadLine()
linenum = linenum + 1
If linenum = 5 Then
MsgBox(stringReader)
Exit While  "If you are done here
End If
End While

Mam nadzieję, że to pomoże