/ / VB.Net Zabij funkcję wielowątkową - vb.net, wielowątkowość

VB.Net Kill funkcja wielowątkowa - vb.net, wielowątkowość

To jest mój kod:

For i As Integer = 0 to 20
mythread = New System.Threading.Thread(AddressOf myfunction)
mythread.Start()
Next

Chcę zabić wszystkie wątki uruchomione myfunction ()

Próbowałem:

For Each hello123 As System.Threading.Thread(AddressOf myfunction)
thread.abort(hello123)
Next

Ale wymyślił błąd (wł Adres):

Granice ramek nie mogą pojawiać się w specyfikatorach typów.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Aby zatrzymać funkcję, musimy zdefiniować wartość logiczną. Wtedy funkcja musi być w środku rób, dopóki our_boolean = true pętla. Kod przycisku zatrzymania musi być our_boolean = false, więc gdy zostanie naciśnięty, wykonaj pętlę, która zakończy się natychmiast.

Wygląda to mniej więcej tak:

Do While potato = True
"code
Loop

Po naciśnięciu przycisku stop pętla zostanie zatrzymana natychmiast, ponieważ ziemniak jest ustawiony na false. Następnie, gdy chcemy kontynuować działanie kodu, musimy tylko ustawić Ziemniak do prawdziwe i funkcja połączenia.