/ / wyświetlanie wszystkich wierszy określonej kolumny w polu tekstowym - vb.net, visual-studio-2010, vb.net-2010

wyświetlanie wszystkich wierszy określonej kolumny w polu tekstowym - vb.net, visual-studio-2010, vb.net-2010

używam Visual Studio 2010 z sql Server 2008 jako back-end, mam problem z wyświetlaniem wszystkie wiersze konkretnej kolumny w polu tekstowym. próbowałem tego,

cmd.CommandText = "select article_no from  main where name="" & TextBox1.Text & """

cmd.Connection = con

con.Open()

Dim dr As SqlDataReader

dr = cmd.ExecuteReader

If dr.HasRows Then

dr.Read()

TextBox2.Text = dr.Item("article_no")

End If

con.Close()

Ale jestem w stanie wyświetlić tylko pierwszy wierszkonkretna nazwa, którą wpisuję w polu tekstowym1, zamiast tego muszę wyświetlić wszystkie wiersze, które składają się z tej samej nazwy wprowadzonej w polu tekstowym 1 i powinny być wyświetlane w polu tekstowym2.

więc proszę, pomóżcie mi przy pomocy wymaganej logiki.

z góry dziękuję

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

może nie możesz wyświetlić wszystkich wierszy, ponieważ Tyużywają pola tekstowego. Tylko 1 rekord zostanie dodany do pola tekstowego, być może możesz to zrobić, ustawiając właściwość multiline textbox na true. Proponuję zamiast tego użyć listbox i zrobić to

If dr.HasRows Then
While dr.Read()
ListBox1.Add(dr.Item("article_no"))
End While
End If

0 dla odpowiedzi nr 2

Wygląda na to, że musisz ustawić TextBox na multilinię lub że musisz ręcznie wstawić podział linii.

Sprawdź tę samą odpowiedź tutaj: (Podobna odpowiedź)


0 dla odpowiedzi № 3

Aby móc wyświetlać wszystkie wiersze, będziesz potrzebował pętli w datatable. Spróbuj tego;

If dr.HasRows Then

For Each _dr As DataRow In dr.Rows

_dr.Read()

TextBox2.Text = String.Concat(TextBox2.Text, ",", _dr.Item("article_no"))

Next
End If

Używając przecinków , jako separatory w polu tekstowym2


0 dla odpowiedzi nr 4

Dlaczego nie zrobić Multiline za pomocą pionowego paska przewijania:

 TextBox2.Multiline = True
TextBox2.ScrollBars = ScrollBars.Vertical

Następnie przechodząc, wykonujesz:

 TextBox2.Text &= dr.Item("article_no") & Environment.NewLine