/ / Jak zapisać / załadować dane z RichTextBox do / z pliku - vb.net, richtextbox

Jak zapisać / załadować dane z RichTextBox do / z pliku - vb.net, richtextbox

Mam Richtextbox do wprowadzania tekstu z wieloma nazwami czcionek, kolorem, kolorem i rozmiarem.

Chcę go zapisać i załadować z tym samym ustawieniem.

Private Sub SaveAsToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles SaveAsToolStripMenuItem.Click
SaveFileDialog1.Filter = "TextFile (*.txt;*.rtf)|*.txt;*.rtf|Batch File (*.bat)|*.bat|All Files (*.*)|*.*"
SaveFileDialog1.FileName = "Untitled"
If SaveFileDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
Dim a() As String = SaveFileDialog1.FileName.Split("")
Dim sw As New StreamWriter(SaveFileDialog1.FileName)
sw.Write(RichTextBox1.Text)
My.Settings.Save()
sw.Close()
End If
End Sub

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Użyj metody RichTextBox.SaveFile


1 dla odpowiedzi nr 2

Możesz użyć tego kodu do czytania:

RichTextbox1.text = System.IO.File.ReadAllText(openfilepath)

I to do pisania:

System.IO.File.WriteAllText(Savefiledialog1.FileName, Richtextbox1.text)

Mam nadzieję, że to pomoże.