/ / Jak wydrukować liczbę liczb pierwszych w Visual basic (formularze)? - vb.net, formularze

Jak wydrukować liczbę liczb pierwszych w Visual Basic (formularze)? - vb.net, formularze

Mam ten wizualny podstawowy kod do odbioru użytkownikawprowadź i wydrukuj tyle liczb pierwszych. Na przykład, jeśli użytkownik wprowadza 5, wynik powinien wynosić: 1, 3, 5, 7, 11. Ale znalazłem trudności z tym. Oto mój kod:

Dim i, n, input, currentPrime As Integer
Dim Wrap As String = Chr(10) & Chr(13)
input = txtInput.Text
currentPrime = 1
txtAns.Text = "Prime Numbers are : " & Wrap
Do While (currentPrime <= input)
For i = currentPrime To input
For j = 2 To Fix(i / 2) + 1
If i Mod j = 0 Then
n = 1
End If
Next
If n = 1 Then
n = 0
Else
txtAns.Text = txtAns.Text & Wrap & i & " is a prime number " & Wrap
End If
Next
currentPrime += 1
Loop

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Spróbuj tego...

    Dim i, n, input As Integer
Dim Wrap As String = Chr(10) & Chr(13)
input = txtInput.Text
Dim found = 0
Dim output = "Prime Numbers are : " & Wrap
While found < input
i = i + 1
For j = 2 To Fix(i / 2) + 1
If i Mod j = 0 Then
n = 1
End If
Next
If n = 1 Then
n = 0
Else
output = output & Wrap & i & " is a prime number " & Wrap
found = found + 1
End If
End While
txtAns.Text = output