/ / oh-my-zsh nie działa wtyczki - zsh, zshrc

Wtyczki oh-my-zsh nie działają - zsh, zshrc

Właśnie odkryłem oh-my-zsh, ale nie mogęto działa. Chociaż motywy działają idealnie, wtyczki nie. Mam wybrane wtyczki, np. macports, ale nie dostaję polecenia command portu ani nie działają odpowiednie aliasy. Oto mój .zshrc:# Path to your oh-my-zsh configuration.
export ZSH=$HOME/.oh-my-zsh

# Set name of the theme to load.
# Look in ~/.oh-my-zsh/themes/
# Optionally, if you set this to "random", it"ll load a random theme each
# time that oh-my-zsh is loaded.
export ZSH_THEME="steeef"

# Set to this to use case-sensitive completion
# export CASE_SENSITIVE="true"

# Comment this out to disable weekly auto-update checks
# export DISABLE_AUTO_UPDATE="true"

# Uncomment following line if you want to disable colors in ls
# export DISABLE_LS_COLORS="true"

# Uncomment following line if you want to disable autosetting terminal title.
# export DISABLE_AUTO_TITLE="true"

# Which plugins would you like to load? (plugins can be found in ~/.oh-my-zsh/plugins/*)
# Example format: plugins=(rails git textmate ruby lighthouse)
plugins=(git osx github macports textmate svn)

source $ZSH/oh-my-zsh.sh

# Customize to your needs...
export     PATH=/opt/local/bin:/opt/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin/:/opt/local/bin:/opt/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin/:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/usr/X11/bin:/usr/local/cuda/bin:/usr/local/cuda/bin:/opt/local/bin:/opt/local/sbin

wtyczki textmate i osx również nie działają- Zsh narzeka na nieznane polecenie i zatrzymuje się. git i svn mają pewne podstawowe uzupełnienie, ale nie jestem pewien, czy jest to zrobione przez wtyczkę, czy tylko normalne zakończenie zsh. Czy muszę wyeksportować coś, aby korzystać z tych wtyczek? A jeśli nie, co zrobić, aby to naprawić?

Odpowiedzi:

7 dla odpowiedzi № 1

Trochę mnie to przeraziło.

To, co się stało, to ręczna instalacja i instrukcje do instalacji ręcznej nie wspominają, że musisz ustawić PATH siebie.

W efekcie otrzymujesz domyślną ścieżkę PATH. Źródło kodu instalacji automatycznej kopiuje bieżącą ścieżkę i dołącza ją do .zshrc, co nie jest wystarczające, jeśli zależy od niestandardowych PATH wpisy (np. uruchamiasz Homebrew na komputerze Mac).

Tak więc poprawka jest prosta:

Odpal starą powłokę i jej plik konfiguracyjny, a następnie skopiuj i wklej wartość $PATH do góry ~/.zshrc plik.

Cześć!


14 dla odpowiedzi № 2

Upewnij się, że zdefiniowałeś zmienną wtyczek przed inicjalizacją zsh:

plugins=(git wd)
export ZSH=/home/<user>/.oh-my-zsh
source $ZSH/oh-my-zsh.sh

4 dla odpowiedzi nr 3

W tej chwili miałem ten sam problem! Był pakiet o nazwie grml-zsh-config zainstalowane w moim Archlinuksie. Usunąłem ten pakiet i oh-my-zsh tematy zaczęły działać.