/ / Używanie korektora Foundation z HAML - zurb-foundation, haml, foundation-equalizer

Używanie Equalizera Foundation z HAML - zurb-foundation, haml, foundation-equalizer

Próbuję użyć Equalizera Fundamentów Zurb, aby dwie kolumny miały taką samą wysokość.

Składnia według strony internetowej Fundacji to:

<div class="row" data-equalizer>
<div class="large-6 columns panel" data-equalizer-watch>
...
</div>
<div class="large-6 columns panel" data-equalizer-watch>
...
</div>
</div>

Jak przetłumaczyć to na haml? czy to możliwe?

Oto link do strony internetowej Fundacji w celach informacyjnych: http://foundation.zurb.com/sites/docs/v/5.5.3/components/equalizer.html

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

(Przyjmuję z moją odpowiedzią, że już wiesz, jak używać HAML.)

Wyrenderowalibyśmy klasy jako normalne, ale atrybuty danych musiałyby zostać specjalnie zaadresowane do HAML. Na szczęście dokumentacja HAML, którą właśnie znalazłem, opisuje, jak to zrobić: http://haml.info/docs/yardoc/file.REFERENCE.html#html5_custom_data_attributes

HTML5 Custom Data Attributes

HTML5 allows for adding custom non-visible data attributes to elements using attribute names beginning with data-. Custom data attributes can be used in Haml by using the key :data with a Hash value in an attribute hash. Each of the key/value pairs in the Hash will be transformed into a custom data attribute. For example:

%a{:href=>"/posts", :data => {:author_id => 123}} Posts By Author

will render as:

<a data-author-id="123" href="/posts">Posts By Author</a>

Przeczytaj tę stronę, aby uzyskać więcej informacji.