/ / ASP.NET MVC Mapa stránok Google z ContentResult - Nesprávny menný priestor - asp.net, asp.net-mvc, sitemap

ASP.NET MVC Mapa stránok Google z ContentResult - Nesprávny menný priestor - asp.net, asp.net-mvc, sitemap

Vytvoril som súbor Sitemap vygenerovaný obsahom ContentResult, ale Google mi stále hovorí, že môj obor názvov je nesprávny. Nejaké nápady?

Môj kód:

public ContentResult Index()
{
//Build RSS for sitemap
XNamespace ns = "http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9";
const string url = "http://www.openarmssoberliving.com/{0}";
var encoding = Response.ContentEncoding.WebName;
var items = _pagesRepos.Pages.OrderBy(p => p.Id).ToList();
items.Add(new Page { Title = "Contact Us", Slug = "ContactUs", LastModified = items[0].LastModified });
var sitemap = new XDocument(new XDeclaration("1.0", encoding, null),
new XElement(ns + "urlset",
from item in items
select
new XElement(ns + "url",
new XElement(ns + "loc", string.Format(url, (item.Id != 1) ? item.Slug : "")),
new XElement(ns + "lastmod", String.Format("{0:yyyy-MM-dd}", item.LastModified)),
new XElement(ns + "changefreq", "monthly"),
new XElement(ns + "priority", "0.5")
)
)
);
return Content("<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>n" + sitemap, "text/xml");
}

Výkon: http://www.openarmssoberliving.com/Sitemap

Chyba: Riadok 2. Súbor Sitemap alebo index súboru Sitemap nie správne deklaruje priestor názvov.

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Zdá sa, že teraz sa mi páči kŕmenie. Pôvodný kód funguje.