/ / Custom unicode na už vytvorený objekt - django, django-queryset, pole pre výber

Vlastné unicode na už vytvorený objekt - django, django-queryset, pole voľby

Používam povolenia v mojej aplikácii.A v niektorých prípadoch musím vytvoriť formulár len s povolením pole.Mám pomocou ModelChoiceField a queryset s povolením objekty.

permission = forms.ModelChoiceField(queryset = Permission.objects.all())

Ale povolenia unicode zaberajú príliš veľa miesta v oblasti výberu. A nevyzerá to tak dobre. Chcem použiť v mojom výbere len meno povolenia. Je to možné?

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Môžete vytvoriť proxy model, a prepísať __unicode__() metódu.