/ / Django - python manage.py send_mail - Neznámy príkaz: 'send_mail' - django, django-mailer

Django - python manage.py send_mail - neznámy príkaz: 'send_mail' - django, django-mailer

jafte@11156:~/django/sp$ python manage.py shell
Python 2.5.2 (r252:60911, Jan 20 2010, 21:48:48)
[GCC 4.2.4 (Ubuntu 4.2.4-1ubuntu3)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
(InteractiveConsole)
>>> import mailer
>>> mailer.get_version()
"0.2a1.dev3"
>>> mailer.__file__
"/usr/lib/python2.5/site-packages/django_mailer-0.2a1.dev3-py2.5.egg/mailer/__init__.pyc"
>>> from django.conf import settings
>>> "mailer" in settings.INSTALLED_APPS
True
>>>
jafte@11156:~/django/sp$ python manage.py send_mail
Unknown command: "send_mail"
Type "manage.py help" for usage.

čo je zle?

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Tommaso Barbugli.

ako používať django mailer bez PINAX

>> použite git klon a python ./setup.py install na preinštalovanie poštového priečinka a to fungovalo! Možno zariadenie easy_install nebude pracovať tu