/ / Excel kód VBA: nemôže dať pomenovaný rozsah do vzorca1 v validácii - excel, validácia, vba, excel-vba

VBA excel kód: nemôže dať pomenovaný rozsah do vzorca1 v validácii - excel, validácia, vba, excel-vba

Ako môžem pridať overovací zoznam pomocou kódu vbabude odkazovať na pomenovaný rozsah? Aby zoznam obsahoval hodnoty pomenovaného rozsahu? Môžem to urobiť ako Formula1: = "= $ A $ 1: $ A $ 10", ale ako môžem dať pomenovaný rozsah?

odpovede:

12 pre odpoveď č. 1

Môžete použiť nasledujúci kód:

"Create the named range (if not done already)
ActiveWorkbook.Names.Add Name:="listdata", RefersTo:= "=Sheet2!$A$1:$A$10"
"Set a validation list on the cells that will refer to the named range
With Range("A1:A100")
With .Validation
.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
xlBetween, Formula1:="=listdata"
End With
End With