/ / Vlastnosť interiéru.PatternTintAndShade - excel, vba, xlsx

Vlastnosť Interior.PatternTintAndShade - excel, vba, xlsx

Pracujem na excelovských listoch s veľkým množstvombunkových vzorov. Snažím sa čítať hodnoty týchto bunkových vzorov a ukladať tieto informácie do iného hárku. Ale nemôžem tak urobiť, pretože v programe Excel nie je k dispozícii žiadna funkcia. Prosím pomôžte.

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Podľa vášho názvu sa zdá, že chcete VBA. Teraz nie je jasné, či chcete kopírovať Interior.Pattern, Interior.PatternTintAndShade, alebo možno niečo iné.

Kód, ktorý potrebujete, je niečo podobné

Dim wssrc as Worksheet, wstrg as Worksheet
Dim rngsrc as Range, clsrc as Range, cltrg as Range
Set rngsrc = <what you want>
For Each clsrc in rngsrc
Set cltrg = wstrg.Range(clsrc.Address)
cltrg.Interior.PatternTintAndShade = clsrc.Interior.PatternTintAndShade
Next clsrc

(PS: V súčasnosti nemám systém s programom Excel, takže tento kód môže potrebovať len málo úprav).

Iná možnosť, ktorá vám pravdepodobne funguje, je: prvú kópiu a potom ju použite Range.PasteSpecial metóda, s prvým argumentom xlPasteFormats, Toto je metóda VBA pre editovať -> Vložiť špeciálne (pozri komentár od Jeepeda).