/ / Scala - Spark - Ako transformovať dátový rámec obsahujúci jeden stĺpcový stĺpec na DF so stĺpcami s typom rigth? - json, scala, apache-spark

Scala - Spark - Ako transformovať dátový rámec obsahujúci jeden stĺpcový stĺpec na DF so stĺpcami s typom rigth? - json, scala, apache-spark

V súčasnosti čelím problému, ktorý nemôžem vyriešiť. Používam Spark 1.6.

Mám TEXT Dataframe s jedným stĺpcomobsahujúci reťazec JSON s množstvom polí. Niektoré polia musia byť odvodené od String, iné od Array a niektoré od Long, podľa niektorých schém, ktoré som odvodil od správneho Json:

 {"eventid":"3bc1c5d2-c10f-48d6-8b35-05db8665415c","email":"test@test.com","prices_vat":["20295930","20295930"]}

Podarilo sa mi to zmeniť len na stĺpec s reťazcami String. Nepodarilo sa to zmeniť na správny typ.

Požadované schéma je v systéme df_schema. Stĺpec "hodnota" obsahuje reťazec JSON, ktorý potrebujem analyzovať. Tu je môj kód:

   var b = sqlContext.createDataFrame(df_txt.rdd,df_schema)
val z= {
b.select( b.columns.map(c => get_json_object(b("value"), s"$$.$c").alias(c)): _*)
}
var c = sqlContext.createDataFrame(z.rdd,df_schema)
c.show(1)

S touto výnimkou skončím, pretože pole v poli "prices_vat" sa chápe ako reťazec a nie ako pole, ako napríklad df_schema:

  org.apache.spark.SparkException: Job aborted due to stage failure: Task 0 in stage 38.0 failed 1 times, most recent failure: Lost task 0.0 in stage 38.0 (TID 32, localhost): scala.MatchError: ["20295930","20295930"] (of class java.lang.String)
at org.apache.spark.sql.catalyst.CatalystTypeConverters$ArrayConverter.toCatalystImpl(CatalystTypeConverters.scala:159)
at org.apache.spark.sql.catalyst.CatalystTypeConverters$ArrayConverter.toCatalystImpl(CatalystTypeConverters.scala:153)
at org.apache.spark.sql.catalyst.CatalystTypeConverters$CatalystTypeConverter.toCatalyst(CatalystTypeConverters.scala:102)
at org.apache.spark.sql.catalyst.CatalystTypeConverters$StructConverter.toCatalystImpl(CatalystTypeConverters.scala:260)
at org.apache.spark.sql.catalyst.CatalystTypeConverters$StructConverter.toCatalystImpl(CatalystTypeConverters.scala:250)
at org.apache.spark.sql.catalyst.CatalystTypeConverters$CatalystTypeConverter.toCatalyst(CatalystTypeConverters.scala:102)
at org.apache.spark.sql.catalyst.CatalystTypeConverters$$anonfun$createToCatalystConverter$2.apply(CatalystTypeConverters.scala:401)
at org.apache.spark.sql.SQLContext$$anonfun$6.apply(SQLContext.scala:492)
at org.apache.spark.sql.SQLContext$$anonfun$6.apply(SQLContext.scala:492)
at scala.collection.Iterator$$anon$11.next(Iterator.scala:328)
at scala.collection.Iterator$$anon$11.next(Iterator.scala:328)
at scala.collection.Iterator$$anon$10.next(Iterator.scala:312)
at scala.collection.Iterator$class.foreach(Iterator.scala:727)
at scala.collection.AbstractIterator.foreach(Iterator.scala:1157)
at scala.collection.generic.Growable$class.$plus$plus$eq(Growable.scala:48)
at scala.collection.mutable.ArrayBuffer.$plus$plus$eq(ArrayBuffer.scala:103)
at scala.collection.mutable.ArrayBuffer.$plus$plus$eq(ArrayBuffer.scala:47)
at scala.collection.TraversableOnce$class.to(TraversableOnce.scala:273)
at scala.collection.AbstractIterator.to(Iterator.scala:1157)
at scala.collection.TraversableOnce$class.toBuffer(TraversableOnce.scala:265)
at scala.collection.AbstractIterator.toBuffer(Iterator.scala:1157)
at scala.collection.TraversableOnce$class.toArray(TraversableOnce.scala:252)
at scala.collection.AbstractIterator.toArray(Iterator.scala:1157)
at org.apache.spark.sql.execution.SparkPlan$$anonfun$5.apply(SparkPlan.scala:212)
at org.apache.spark.sql.execution.SparkPlan$$anonfun$5.apply(SparkPlan.scala:212)
at org.apache.spark.SparkContext$$anonfun$runJob$5.apply(SparkContext.scala:1858)
at org.apache.spark.SparkContext$$anonfun$runJob$5.apply(SparkContext.scala:1858)
at org.apache.spark.scheduler.ResultTask.runTask(ResultTask.scala:66)
at org.apache.spark.scheduler.Task.run(Task.scala:89)
at org.apache.spark.executor.Executor$TaskRunner.run(Executor.scala:213)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)

Prosím pomôžte mi !

odpovede:

3 pre odpoveď č. 1

Našťastie má Spark niektoré funkcie na spracovanie dát JSON:

scala> val jsonRDD = sc.parallelize(
|   """{"eventid":"3bc1c5d2-c10f-48d6-8b35-05db8665415c","email":"test@test.com","prices_vat":["20295930","20295930"]}""" :: Nil)
jsonRDD: org.apache.spark.rdd.RDD[String] = ParallelCollectionRDD[8] at parallelize at <console>:27

scala> val df = sqlContext.read.json(jsonRDD)
df: org.apache.spark.sql.DataFrame = [email: string, eventid: string, prices_vat: array<string>]

scala> df.show
+-------------+--------------------+--------------------+
|    email|       eventid|     prices_vat|
+-------------+--------------------+--------------------+
|test@test.com|3bc1c5d2-c10f-48d...|[20295930, 20295930]|
+-------------+--------------------+--------------------+


scala> df.printSchema
root
|-- email: string (nullable = true)
|-- eventid: string (nullable = true)
|-- prices_vat: array (nullable = true)
|  |-- element: string (containsNull = true)

Upozorňujeme tiež, že ak chcete, aby Spark tieto čísla rozpoznal prices_vat mali by byť zodpovedajúcim spôsobom naformátované:

scala> val jsonRDD2 = sc.parallelize(
|   """{"eventid":"3bc1c5d2-c10f-48d6-8b35-05db8665415c","email":"test@test.com","prices_vat":[20295930,20295930]}""" :: Nil)
jsonRDD2: org.apache.spark.rdd.RDD[String] = ParallelCollectionRDD[18] at parallelize at <console>:27

scala> val df2 = sqlContext.read.json(jsonRDD2)
df2: org.apache.spark.sql.DataFrame = [email: string, eventid: string, prices_vat: array<bigint>]

scala> df2.show
+-------------+--------------------+--------------------+
|    email|       eventid|     prices_vat|
+-------------+--------------------+--------------------+
|test@test.com|3bc1c5d2-c10f-48d...|[20295930, 20295930]|
+-------------+--------------------+--------------------+


scala> df2.printSchema
root
|-- email: string (nullable = true)
|-- eventid: string (nullable = true)
|-- prices_vat: array (nullable = true)
|  |-- element: long (containsNull = true)

Ak máte json v a DataFrame už môžete urobiť niečo takéto:

scala> import org.apache.spark.sql.Row
import org.apache.spark.sql.Row

scala> val df = sc.parallelize(
|   """{"eventid":"3bc1c5d2-c10f-48d6-8b35-05db8665415c","email":"test@test.com","prices_vat":[20295930,20295930]}""" :: Nil).toDF("json")
df: org.apache.spark.sql.DataFrame = [json: string]

scala> df.show
+--------------------+
|        json|
+--------------------+
|{"eventid":"3bc1c...|
+--------------------+


scala> val rdd = df.rdd.map{case Row(json: String) => json}
rdd: org.apache.spark.rdd.RDD[String] = MapPartitionsRDD[43] at map at <console>:30

scala> val outDF = sqlContext.read.json(rdd)
outDF: org.apache.spark.sql.DataFrame = [email: string, eventid: string, prices_vat: array<bigint>]

scala> outDF.show
+-------------+--------------------+--------------------+
|    email|       eventid|     prices_vat|
+-------------+--------------------+--------------------+
|test@test.com|3bc1c5d2-c10f-48d...|[20295930, 20295930]|
+-------------+--------------------+--------------------+

0 pre odpoveď č. 2

Vďaka evan058 sme zistili, ako sa s týmto problémom zaoberať. Pridávanie tohto kódu do môjho kódu funguje:

var y= df_txt.select("value").rdd.map(r => r(0).asInstanceOf[String]).collect()
var o = sc.parallelize(y)
val r = sqlContext.read.json(o)