/ / Opakovaná platba 2Checkout .NET Api - .net, asp.net-mvc, model-view-controller, 2checkout

Opakovaná platba 2Checkout .NET Api - .net, asp.net-mvc, model-view-controller, 2checkout

Vytvoril som účet sandbox s 2Chechout a nasledoval .NET tutorial o tom, ako vytvoriť predaj. Nemôžem nájsť žiadnu dokumentáciu o tom, ako vytvoriť opakujúci sa predaj s použitím toho istého api. Môže niekto poskytnúť príklad?

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Mám odpoveď. Ak chcete prejsť opakovaným predajom prostredníctvom rozhrania API platieb, musíte úplne vynechať parameter "celkom" a namiesto toho preniesť opakujúce sa lineitu pomocou sub-objektu "poplatkového" poľa.

Príklad upravený z 2Checkout:

    TwoCheckoutConfig.SellerID = "901248156";
TwoCheckoutConfig.PrivateKey = "8CE03B2D-FE41-4C53-9156-52A8ED5A0FA3";
// TwoCheckoutConfig.Sandbox = true;    #Uncomment to use Sandbox

try
{
var Billing = new AuthBillingAddress();
Billing.addrLine1 = "123 test st";
Billing.city = "Columbus";
Billing.zipCode = "43123";
Billing.state = "OH";
Billing.country = "USA";
Billing.name = "Testing Tester";
Billing.email = "example@2co.com";
Billing.phoneNumber = "5555555555";

var LineItem = new AuthLineitem();
LineItem.duration = "Forever";
LineItem.name = "Recurrencing Item Name";
LineItem.price = (decimal)10.00;
LineItem.productId = "12345";
LineItem.quantity = 1;
LineItem.startupFee = (decimal)10.00;
LineItem.recurrence = "1 Month";
LineItem.tangible = "N";
LineItem.type = "product";

var LineItems = new List<AuthLineitem>();
LineItems.Add(LineItem);

var Customer = new ChargeAuthorizeServiceOptions();
//Customer.total = (decimal)1.00; --> omit this
Customer.currency = "USD";
Customer.merchantOrderId = "123";
Customer.billingAddr = Billing;
Customer.token = Request["token"];
Customer.lineItems = LineItems; // --> add this

var Charge = new ChargeService();

var result = Charge.Authorize(Customer);
Console.Write(result);
}
catch (TwoCheckoutException e)
{
Console.Write(e);
}

To by malo fungovať pri opakovanom predaji.