/ / Použiť definovať bez továrne - rubín, zahrňte továrenské topánky

Použite definovať bez továrne - rubín, zahrňte továreň-bot

Tu je pracovný kód:

FactoryGirl.define do
factory :address, class: "Address" do |a|
#...
end
end

Chcem zavolať metódu define bez factoryGirl.

Snažil som sa toto:

include FactoryGirl::Syntax::Methods

define do
factory :address, class: "Address" do |a|
#...
end
end

a mám chybu:

NoMethodError: undefined method `define" for main:Object

Existuje nejaké riešenie?

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Počítajúc do toho správny modul bude fungovať (ten, kde define je definovaný):

include FactoryGirl::Syntax::Default