/ Ako uložiť / načítať dáta z RichTextBox do / z súboru - vb.net, richtextbox

Ako ukladať / načítať dáta z. Do / z súboru - vb.net, richtextbox

Mám Richtextbox na zadávanie textu s viacerými názvami písma, farbou, farbou farby a veľkosťou.

Chcem ho uložiť a načítať s rovnakým nastavením.

Private Sub SaveAsToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles SaveAsToolStripMenuItem.Click
SaveFileDialog1.Filter = "TextFile (*.txt;*.rtf)|*.txt;*.rtf|Batch File (*.bat)|*.bat|All Files (*.*)|*.*"
SaveFileDialog1.FileName = "Untitled"
If SaveFileDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
Dim a() As String = SaveFileDialog1.FileName.Split("")
Dim sw As New StreamWriter(SaveFileDialog1.FileName)
sw.Write(RichTextBox1.Text)
My.Settings.Save()
sw.Close()
End If
End Sub

odpovede:

2 pre odpoveď č. 1

Použite metódu RichTextBox.SaveFile


1 pre odpoveď č. 2

Tento kód môžete použiť na čítanie:

RichTextbox1.text = System.IO.File.ReadAllText(openfilepath)

A to pre písanie:

System.IO.File.WriteAllText(Savefiledialog1.FileName, Richtextbox1.text)

Dúfam, že to pomôže.