/ / Цел-C Проверка за неразрешени символи в низ - цел-c, низ

Цел-C Проверка за неразрешени знаци в String - цел-c, низ

Как бих направил, че в целта c, са разрешени само струни с а-Z знаци? Т.Е. не & знаци, не - знаци и т.н.

Благодаря! Кристиан Стюарт

Отговори:

10 за отговор № 1

NSCharacterSetще са ключът тук. Най-напред ще се нуждаете от символния набор от азбучни знаци:

NSCharacterSet* letters = [NSCharacterSet characterSetWithRange:NSMakeRange("a", 26)];

И тогава, ако искате да проверите дали низът съдържа символ, който не е буква, можете да използвате този набор от обратен ред:

NSCharacterSet* notLetters = [letters invertedSet];

След това използвайте NSStringrangeOfCharacterFromSet: с notLetters, и ако диапазонът не започва с NSNotFound, във вашия низ има забранени знаци.

NSRange badCharacterRange = [myString rangeOfCharacterFromSet:notLetters];
if (badCharacterRange.location != NSNotFound) // found bad characters